Co to jest KRD (Krajowy Rejestr Długów)?

Co to jest KRD (Krajowy Rejestr Długów)? Według badań aż 86% przedsiębiorców miało problem z nierzetelnymi kontrahentami i poniosło w związku z tym stratę. Eksperci od lat zachęcają firmy do prześwietlania swoich kontrahentów, zanim rozpoczną współpracę. Dobrym sposobem na sprawdzenie wiarygodności kontrahenta, z którym chcemy nawiązać współpracę może być sprawdzenie go w rejestrze dłużników, np. w Krajowym Rejestrze Długów. Krajowy Rejestr Długów jest bazą danych o dłużnikach. Z rejestru korzystać mogą przedsiębiorcy (także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) oraz konsumenci. Ci pierwsi najczęściej sprawdzają czy potencjalny kontrahent, bądź klient nie znajduje się już w bazie dłużników. Konsumenci natomiast na ogół weryfikują jedynie rzetelność przedsiębiorców, np. dewelopera lub biura podróży. Mogą też pozyskać informacje na swój temat: czy są notowani w KRD i kto sprawdzał ich wiarygodność płatniczą. Niestety w rejestrze informacje może umieścić tylko przedsiębiorca. Konsument, który został oszukany przez pracodawcę, nie może tego zrobić. Przedsiębiorca może przekazać informację gospodarczą, gdy spełnione są następujące warunki:

  • zawarł umowę z KRD,
  • łączna kwota zobowiązań przedsiębiorcy wynosi co najmniej 500 zł,
  • łączna kwota zobowiązań konsumenta wynosi co najmniej 200 zł,
  • świadczenie jest wymagalne (tj. termin zapłaty minął) od co najmniej 60 dni,
  • upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez przedsiębiorcę listem poleconym, na adres dłużnika, wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania do biura.
W bazie danych Krajowego Rejestru Długów są zamieszczane także pozytywne informacje o solidnych płatnikach. Obowiązek ten realizować muszą firmy i instytucje wymienione w art. 7 ust. 1 Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych (m.in. banki, firmy leasingowe, zakłady ubezpieczeń, operatorzy telefonii komórkowej i stacjonarnej, właściciele biur i lokali na wynajem). Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni usunąć, bądź zaktualizować dopisane informacje w przypadku, gdy:
  • nastąpi całkowite, bądź częściowe zaspokojenie zobowiązania;
  • stwierdzony zostanie fakt nieistnienia zobowiązania;
  • wierzytelność zostanie przeniesiona na osobę trzecią;
  • przedsiębiorca dowie się o odzyskaniu przez osobę utraconego dokumentu.
Statystyki dotyczące wzrostu liczby dłużników w Krajowym Rejestrze Długów w ciągu ostatnich lat przedstawiamy poniżej: liczba dluzników w bazie KRD

Komentarze