Kiedy możemy zgłosić upadłość konsumencką?

Kiedy możemy zgłosić upadłość konsumencką? Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (czyli konsument) może ogłosić upadłość gdy stanie się niewypłacalna. Na spłatę zobowiązań należy przekazać np. mieszkanie, jak i inne składniki majątku dłużnika, które pozwolą na uregulowanie zaległości. Natomiast tę część zobowiązań, która nie znajdzie już pokrycia, sąd umorzy i w ten sposób oddłuży daną osobę. Oddłużenie poprzez ogłoszenie upadłości w przypadku osób nieprowadzących działalności gospodarczej możliwe jest od 2009 roku. Narzędzie to zostało wprowadzone by umożliwić niewypłacalnym konsumentom, których zadłużenie nie pozwalało na samodzielną spłatę długów, umorzenie zobowiązań niezaspokojonych w trakcie przeprowadzonego postępowania upadłościowego.
Zadbaj o swoje
finanse!
SKONTAKTUJ SIĘ
Aby skorzystać z tej formy oddłużenia konsument musi przede wszystkim udowodnić, że stał się niewypłacalny z przyczyn wyjątkowych i niezależnych od siebie, na przykład w przypadku choroby uniemożliwiającej podjęcie pracy zarobkowej. Tak ustalone warunki wykluczają osoby, które w sposób lekkomyślny i nieodpowiedzialny stały się niewypłacalne, nawet jeżeli było to spowodowane wyjątkowymi okolicznościami. W szczególności dotyczy sytuacji gdy dłużnik zaciągnął zobowiązanie będąc niewypłacalnym, albo gdy do rozwiązania stosunku pracy dłużnika doszło z z jego winy lub za jego zgodą. Sąd może wydać postanowienie o ogłoszeniu upadłości tylko w stosunku do osób, które spełniają wymogi, dlatego nie wszystkie niewypłacalne osoby mogą skorzystać z omawianego sposobu oddłużenia, umorzenia części długów.

Na ocenę niewypłacalności nie ma wpływu rozmiar i wysokość zobowiązań. Przepisy prawa nie przewidują żadnych minimalnych wartości w tym zakresie. Upadłość jest ogłaszana na wniosek dłużnika i można ją ogłosić tylko raz na dziesięć lat. Opłata stała za złożenie wniosku wynosi 200 zł. Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości gdy w stosunku do dłużnika w okresie dziesięciu lat przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości:

  • Prowadzono postępowanie upadłościowe lub inne postępowanie, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań albo w którym zawarto układ,
  • Prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym nie zaspokojono wszystkich wierzycieli, a dłużnik po zakończeniu lub umorzeniu postępowania nie wykonał swoich zobowiązań,
  • Prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów regulujących upadłość konsumencką, które zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek wszystkich wierzycieli,
  • Czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.
UWAGA! PRAWO SIĘ ZMIENIA…
Od czasu opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, które mogły wpłynąć na aktualność części zawartych informacji w niniejszym artykule. Nie są one aktualizowane. Zachęcamy Państwa do czytania najnowszych artykułów na naszym blogu, zgodnych z obowiązującymi aktami prawnymi.

Komentarze