Opóźnienia płatnicze topnieją

Opóźnienia płatnicze topnieją Polscy przedsiębiorcy są zgodni co do poprawy sytuacji w obszarze należności. Spadają koszty ponoszone przez przedsiębiorców w związku z nieterminową obsługą zobowiązań przez kontrahentów – sygnalizuje raport z badania „Portfela należności polskich przedsiębiorstw”. Obecnie wydatki ponoszone przez przedsiębiorców na windykację w związku z nieterminową obsługą zobowiązań przez klientów stanowią 6,6% ogółu kosztów przedsiębiorstw. Tak dobry wynik ma niewątpliwie związek z obserwowaną już trzeci kwartał poprawą sytuacji finansowej polskich przedsiębiorstw. Sytuacja przedsiębiorstw w obszarze należności jest aktualnie najlepsza w całej historii badania przeprowadzanego od 2009 r. Do pozytywnego obrazu w znacznej mierze przyczynił się najniższy w historii odsetek firm, w których problem z odzyskiwaniem należności narasta – obecnie jedynie co ósma firma ma rosnące problemy z odzyskiwaniem należności. Ponadto aż 22,6% firm zadeklarowało, że problem opóźnień w ogóle ich nie dotyczy.

Przedsiębiorcy nauczyli się radzić sobie z dłużnikami. Są bardziej czujni i gdy tylko pojawią się pierwsze symptomy – reagują. Dodatkowo dobra sytuacja finansowa przedsiębiorstw powoduje, że nie muszą one walczyć o przetrwanie wymuszając na swoich kontrahentach darmowy kredyt kupiecki. Płynnie spływające należności są z kolei impulsem do rozpoczęcia odkładanych wcześniej inwestycji. W takich warunkach i banki mogą zwiększyć podaż kredytu. W ślad za korzystną sytuacją w obszarze diagnozy portfela należności, znacząco poprawiła się również prognoza sytuacji w tym obszarze na najbliższy czas. Coraz więcej firm spodziewa się spadku problemów z odzyskiwaniem należności. Jest to następstwo zmniejszenia liczby przeterminowanych faktur w portfelach należności polskich firm. Jak pokazują wyniki badania, w grupie firm, które mają problem z odzyskiwaniem należności, 30,8% deklaruje, że należności przeterminowane stanowią mniej niż 10% ogółu należności. Oznacza to iż do połowy polskich firm, mniej niż jeden złoty na dziesięć nie spłynął w terminie. Obecnie przeciętny okres przeterminowania faktur wynosi poniżej 3 miesięcy i 18 dni. 22,8% faktur, które nie zostały zapłacone w terminie jest opóźnione o ponad pół roku, a prawie 2/3 ogółu zaległości nie przekracza 3 miesięcy. należności

Komentarze