Windykacja sądowa

Windykacja sądowa Windykacja listowna, negocjacje przez telefon, wizyty windykatora terenowego -wykorzystałeś już wszystkie polubowne sposoby na odzyskanie należności? Najwyższy czas na skierować sprawę do sądu. Coraz częściej przedsiębiorcy konsekwentnie realizują swoje zapowiedzi i w przypadkach gdy dłużnicy nie płacą i nie wykazują woli współpracy, kierują sprawy do sądów. Złożenie pozwu w sprawie nawet niedużych kwot ma dodatkowe zadanie, a mianowicie pokazanie kontrahentom nieuchronności następstw niepłacenia w terminie.
Zadbaj o finanse Twojej firmy! Pomożemy rozwiązać Twoje problemy. Otrzymasz wsparcie na wszystkich etapach postępowania windykacyjnego: negocjacyjnym, sądowym, komorniczym oraz egzekucyjnym. Skontaktuj się z nami: tel. (+48) 32 420 27 00 email: biuro@eMediator.pl
Polskie prawo daje możliwość odzyskanie pieniędzy na drodze sądowej, poprzez uzyskanie nakazu zapłaty. Postępowanie sądowe bezpośrednio nie prowadzi do odzyskania wierzytelności, ale umożliwia jej zasądzenie, a co się z tym wiąże, stwierdza bezsporność i wymagalność wierzytelności, , a ponadto daje możliwość przymusowego egzekwowania roszczenia w postępowaniu egzekucyjnym. Warto dodać również, iż każda czynność dokonana przed sądem przerywa bieg przedawnienia w sprawie. Jeśli więc dłużnik celowo przeciąga spłatę, dobrze jest się zabezpieczyć przed przedawnieniem właśnie za pomocą nakazu zapłaty.Nakaz zapłaty zostaje wydany przez sąd w postępowaniu nakazowym.

Postępowanie nakazowe, obok postępowania upominawczego, stanowi odrębne postępowanie sądowe o znacznym przyspieszeniu i uproszczeniu procedury w stosunku do zwykłego postępowania procesowego. Sąd wydaje nakaz zapłaty na posiedzeniu niejawnym w składzie jednoosobowym, z pominięciem udziału w postępowaniu dłużnika. Do chwili doręczenia pozwanemu odpisu nakazu zapłaty postępowanie odbywa się bez poinformowania i udziału pozwanego. Pozew o wydanie nakazu zapłaty należy wnieść do sądu rejonowego lub sądu okręgowego. Rodzaj sądu zależy od wartości przedmiotu sporu. Jeżeli wartość roszczenia przekracza 75 tys. zł, pozew należy wnieść do sądu okręgowego. W sprawach gospodarczych granica ta jest wyższa i wynosi 100 tys. zł. W przypadku niższych kwot właściwym będzie sąd rejonowy. Ponadto, jeśli wartość przedmiotu sporu jest niższa niż 1000 zł, to pozew musi zostać złożony na urzędowym formularzu, dostępnym nieodpłatnie w sądach rejonowych. O tym gdzie należy się udać do sądu decyduje miejsce zamieszkania lub siedziby dłużnika bądź miejsce wykonania zobowiązania. Warto pamiętać, że nawet w razie wszczęcia postępowania przed sądem, na każdym etapie postępowania strony mogą zawrzeć ugodę, która dotyczy będzie bezpośrednio przedmiotu postępowania i której zawarcie prowadzi do umorzenia postępowania toczącego się przed sądem. Jeśli do ugody nie dojdzie sąd orzeka nakazem zapłaty, że pozwany dłużnik ma, w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia mu nakazu zapłaty, zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie zarzuty, przy czym nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub czeku może być w formie skróconej – umieszczony na ich odpisie. Oznacza to, że gdy dłużnik w terminie 14 dni od otrzymania nakazu zapłaty nie wniesie do sądu zarzutów lub wniesie je po upływie wskazanego terminu, nakaz zapłaty ma skutki prawomocnego wyroku sądowego.

Komentarze