Co to jest bankowy tytuł egzekucyjny?

Co to jest bankowy tytuł egzekucyjny? Bankowy tytuł egzekucyjny umożliwia bankom ściąganie wierzytelności bez rozpatrywania sprawy przed sądem i po nadaniu przez sąd klauzuli wykonalności stanowi podstawę czynności dla komornika. Podpisują go wszyscy zaciągając pożyczki bankowe, dlatego tak ważne jest aby wiedzieć na czym polega. Bankowy tytuł egzekucyjny jest wyrazem uprzywilejowania banków w stosunku do innych wierzycieli. Na jego podstawie stwierdza się istnienie wymagalnej wierzytelności banku wobec osoby, która dokonała z nim czynności bankowej. Według art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, banki na podstawie ksiąg banków lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności bankowych mogą wystawiać bankowe tytuły egzekucyjne. W bankowym tytule egzekucyjnym musi być wskazany bank, który go wystawił i na rzecz którego egzekucja ma być prowadzona, dłużnik zobowiązany do zapłaty, wysokość zobowiązań wraz z odsetkami i terminami płatności, data wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego, jak również oznaczenie czynności bankowej, z której wynika owe roszczenie.

Bankowy tytuł egzekucyjny należy opatrzyć pieczęcią banku wystawiającego tytuł, podpisami osób uprawnionych do działania w imieniu banku oraz dodać wzmiankę o wymagalności dochodzonego roszczenia. Aby bankowy tytuł egzekucyjny mógł zostać wydany muszą zostać spełnione poniższe warunki:

  • roszczenie wynika bezpośrednio z czynności bankowej i jest wymagalne (np. z uwagi na zaciągnięty kredyt),
  • dłużnikiem jest osoba, która bezpośrednio z bankiem dokonała czynności bankowej (art. 97 ust. 1 pr. bank.) z wyjątkiem osób, o których mowa w art. 98 pr. bank.,
  • dłużnik złożył pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji – oświadczenia takie składa się zazwyczaj już przy zawieraniu umowy z bankiem, często jako warunek udzielenia kredytu.
Zadbaj o swoje
finanse!
SKONTAKTUJ SIĘ
Po skierowaniu do sądu bankowego tytułu egzekucyjnego, sąd ma obowiązek rozpatrzenia go w ciągu 3 dni. Rozpatrzenie odbywa się na posiedzeniu niejawnym, co oznacza, że klient nie ma możliwości obrony i przedstawienia swojego stanowiska. Jeśli sąd wyda postanowienie – nadanie tytułowi klauzuli wykonalności, wtedy do egzekucji długu przystępuje komornik. W ostatnich latach lawinowo rośnie liczba wniosków wpływających do sądu o nadanie klauzuli wykonalności bankowym tytułom egzekucyjnym. Zagrożenie tkwi w tym, że większość pożyczkobiorców na ogół nie zauważa momentu, w którym zaciągając pożyczkę, składa oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Dodatkowo sprzyja temu niesformalizowany sposób składania oświadczeń. Oświadczenie staje się niebezpieczne, dopiero gdy na jego podstawie zostaje wystawiony bankowy tytuł egzekucyjny i sąd nada mu klauzulę wykonalności. Warto jednak pamiętać, że sposób ustalania wysokości kwot, których bank może żądać, nie jest określony w przepisach prawa. Prawo bankowe stanowi jedynie, że oświadczenie powinno określać kwotę zadłużenia, do której bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny. Może więc być to jedynie kwota wierzytelności ale równie dobrze – jej wielokrotność.

Komentarze