Co to jest Rejestr Dłużników Niewypłacalnych?

Co to jest Rejestr Dłużników Niewypłacalnych? Najlepszym sposobem na utrzymanie płynności finansowej jest zapobieganie powstawaniu zaległości w płatnościach. Weryfikacja kontrahenta w rejestrze dłużników niewypłacalnych (RDN) niewątpliwie zmniejsza ryzyko podjęcia współpracy z niesolidnym partnerem. Rejestr dłużników niewypłacalnych (RDN) stanowi część Krajowego Rejestru Sądowego i nie należy go mylić z prywatnymi rejestrami typu Krajowy Rejestr Długów. Został on wprowadzony przez ustawę z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych może być dokonany na wniosek wierzyciela posiadającego tytuł wykonawczy przeciwko osobie fizycznej, która w terminie 30 dni od wezwania do spełnienia świadczenia nie zapłaciła wymaganej należności. Ponadto sąd wpisuje z urzędu do rejestru dłużników niewypłacalnych m.in.:

  • osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, jeśli ogłoszono ich upadłość lub jeśli wniosek o ogłoszenie ich upadłości został prawomocnie oddalony z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, albo umorzono prowadzoną przeciwko nim egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych;
  • wspólników ponoszących odpowiedzialność całym majątkiem za zobowiązania spółki, z wyłączeniem komandytariuszy w spółce komandytowej, jeżeli ogłoszono upadłość spółki lub wniosek o ogłoszenie jej upadłości został prawomocnie oddalony, ponieważ majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, albo umorzono przeciwko niemu egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na fakt, iż z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych;
  • dłużników, którzy zostali zobowiązani do wyjawienia majątku w trybie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu egzekucyjnym;
  • osoby, które przez sąd upadłościowy zostały pozbawione prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym lub spółdzielni;
  • osoby obciążone obowiązkiem alimentacyjnym, których zaległość przekracza okres 12 miesięcy.
Rejestr dłużników niewypłacalnych jest jawny i każdy ma prawo dostępu do danych w nim zawartych. Wpisy do rejestru dłużników niewypłacalnych nie podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Są wykreślane z urzędu, po 10 latach od dokonania wpisu albo w razie uchylenia lub zmiany postanowienia, na którego podstawie wpisy były dokonane. Dłużnik może również starać się o wcześniejsze wykreślenie z rejestru o ile usunął przyczyny uzasadniające wpis. W tym celu powinien złożyć odpowiedni wniosek do sądu rejestrowego o dokonanie odpowiedniego wpisu (wykreślenie też jest wpisem). Wierzyciel, składając wniosek o wpis do RDN, musi zapłacić 300 zł. Jednak często wpis do RDN dopinguje dłużnika do spłaty zobowiązania i jeśli kwota długu jest znacząca warto ponieść taki koszt.

Komentarze