Jak uzyskać odszkodowanie za słupy energetyczne na działce?

Jak uzyskać odszkodowanie za słupy energetyczne na działce? Bardzo dużo gruntów, na których znajdują się słupy lub inne urządzenia przesyłowe nie nadaje się do pełnego wykorzystania. Warto przeanalizować status prawny tych przeszkód. Jeśli stoją bezprawnie, istnieją duże szanse na wysokie odszkodowanie za słupy. Służebność przesyłu definiuje jaki zakład i w jakim zakresie może korzystać z nieruchomości, na której znajdują się urządzenia przesyłowe tj. wszelkie instalacje tworzące linie do doprowadzania i odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń. Jeżeli na Twojej działce znajdują się urządzenia tego typu, to wystarczy, aby wystąpić z roszczeniami związanymi ze służebnością przesyłu. Najlepiej aby właściciel nieruchomości żądał ustanowienia służebności przesyłu na drodze umowy, a dopiero gdy przedsiębiorca nie chce jej ustanowić – na drodze sądowej. W pierwszej kolejności należy zbadać, czy firma posiada tytuł prawny do korzystania z gruntu, na przykład w księgach wieczystych. Firmy przesyłowe często powołują się na decyzje administracyjne wydawane kilkadziesiąt lat temu. Jednak bez przedstawienia takiej decyzji albo zgody właściciela gruntu nie można uznać, że posadowienie odbyło się zgodnie z prawem, nawet w sytuacji gdy właściciel ziemi został tylko poinformowany, że na jego nieruchomości stanie słup. W takich przypadkach nie można też twierdzić, że przedsiębiorca przesyłowy legitymuje się tzw. dobrą wiarą, co ma znaczenie dla ustalenie terminu zasiedzenia służebności.

Kolejnym krokiem powinno być skierowanie do przedsiębiorstwa będącego właścicielem urządzenia przesyłowego pisma, w którym sprecyzowany zostanie wniosek o ustanowienie służebności przesyłu. Należy wysłać go listem poleconym, by mieć dowód na próbę polubownego załatwienia sprawy. W takim wniosku podać należy:

  • geodezyjne numery działek, na których znajduje się infrastruktura przesyłowa,
  • nazwę zakładu, który jest jej właścicielem urządzeń przesyłowych,
  • odpis z księgi wieczystej.
We wniosku należy zaproponować też wysokość wynagrodzenia za wykonywanie służebności przesyłu. W przypadku pozytywnej odpowiedzi zakładu przesyłowego można zawrzeć z nim stosowną umowę, w której należy zawrzeć zakres czynności, które przedsiębiorca przesyłowy może wykonywać w stosunku do nieruchomości oraz wysokość i zasady płatności wynagrodzenia. Zakres służebności w podstawowym wydaniu obejmuje konieczność znoszenia istnienia tego typu urządzeń na swojej działce oraz umożliwienie ich właścicielowi dokonywanie ich konserwacji, napraw bądź modernizacji w przyszłości. W sytuacji kiedy przedsiębiorca nie chce dobrowolnie ustanowić służebności przesyłu należy skierować sprawę do właściwego sądu, w którego okręgu położona jest nieruchomość. Ustanowienie służebności przesyłu następuje w postępowaniu nieprocesowym. Żądanie jej ustanowienia przybiera postać wniosku, w którym należy wskazać właścicieli wszystkich nieruchomości, którzy żądają ustanowienia służebności. Przed podjęciem decyzji sąd może dokonać oględzin nieruchomości albo powołać biegłego w celu ustalenia odpowiedniego wynagrodzenia dla właściciela nieruchomości. Wynagrodzenie takie przyjmuje postać czynszu płatnego corocznie przez przedsiębiorcę przesyłowego właścicielowi nieruchomości, na której posadowione są sporne urządzenia tak długo, dopóki urządzenia te znajdują się na działce. Ograniczenie w korzystaniu z działki ma bowiem charakter trwały – przyznawanie jednorazowego odszkodowania (jak czynią to niektóre sądy) jest więc sprzeczne z istotą ograniczeń wynikających z istnienia infrastruktury przesyłowej. Niezależnie od ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu, właściciele działek mogą domagać się wynagrodzenia za poprzednie lata bezumownego korzystania z ich gruntów. Podstawą prawną takiego żądania jest art. 225 w zw. z art. 224 § 2 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym obowiązki samoistnego posiadacza w złej wierze względem właściciela są takie same jak obowiązki samoistnego posiadacza w dobrej wierze od chwili, w której ten dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy. Jednym z takich obowiązków jest obowiązek zapłaty na rzecz właściciela gruntu wynagrodzenia za korzystanie z jego gruntu bez tytułu prawnego, które zazwyczaj oblicza się na podstawie stawek czynszu za dzierżawę gruntu o podobnej charakterystyce i okolicy, w której znajdują się obciążone działki. Należy tu jednak pamiętać o terminach przedawnienia roszczeń. Oznacza to, iż można domagać się odszkodowania za słupy za dziesięć lat wstecz, liczonych od dnia wytoczenia powództwa przeciwko przedsiębiorstwu przesyłowemu. Powyższe roszczenia nie wyłączają możliwości żądania odszkodowania w sytuacji gdy na skutek istnienia urządzeń przesyłowych właściciel działki ponosi szkodę w rozumieniu k.c. Sytuacja taka może hipotetycznie zaistnieć wtedy, gdy np. potencjalny nabywca działki rezygnuje z jej zakupu właśnie z uwagi na istnienie urządzeń przesyłowych. Wartość szkody zawsze należy jednak oceniać w indywidualnych przypadkach. Częstym problemem jest to, iż przedsiębiorcy przesyłowi podnoszą zarzut zasiedzenia nieruchomości lub służebności, co znacząco komplikuje proces uzyskania wynagrodzenia. W orzecznictwie przyjmuje się jednak, iż terminem początkowym, od którego możliwe jest liczenie tego terminu jest dzień 1 lutego 1989 r. W przypadku gdy przedsiębiorca przesyłowy był w złej wierze, 30-letni termin zasiedzenia co do zasady jeszcze nie upłynął, co uprawnia do wystąpienia z powyższymi roszczeniami.
Co wpływa na wysokość rekompensaty za roszczenia związane ze służebnością przesyłu:
  • rodzaj urządzeń przesyłowych, zakres i sposób ich wykorzystania,
  • uszczerbek poniesiony w związku z ograniczeniem możliwości korzystania z gruntu, np. obniżenie funkcjonalności terenu,
  • rodzaj, powierzchnia, położenie i przeznaczenie zajętego gruntu,
  • ograniczenie możliwości inwestycyjnych, np. brak możliwości zabudowy, wynajmu, sprzedaży po cenach rynkowych.

Komentarze