Monitoring płatności – na czym polega?

Monitoring płatności – na czym polega? Wiedza o wielkości wpływów i skali zaległości jest najlepszym sposobem na zabezpieczenie swoich interesów i utrzymanie płynności finansowej. Najlepszym rozwiązaniem jest systematyczny monitoring płatności. Kontrolowanie wpłaty od dnia wystawienia faktury do dnia zapłaty oraz weryfikacja przyszłych kontrahentów pod kątem ich rzetelności płatniczej pozwala skutecznie uniknąć zatorów płatniczych. Działania związane z monitoringiem płatności dzieli się na dwa etapy:
  • Przed upływem terminu płatności
  • Po upływie terminu płatności
Abonament na
usługi
prawne
SPRAWDŹ
W pierwszym przypadku, dobrym sposobem jest prowadzenie wykazu wieku należności, który obrazowo pokazuje wszystkie płatności i pozwala je pogrupować według okresu przeterminowania, np. 30, 60, 90 i powyżej 90 dni. Dzięki temu można lepiej poznać zwyczaje płatnicze kontrahentów. Warto pamiętać, że im szybciej rozpocznie się działania windykacyjne, tym większa szansa odzyskania długu.

Dlatego o zbliżającym się terminie zapłaty faktury kontrahent jest informowany jeszcze na 2, 3 dni przed upływem terminu płatności. Natomiast działania monitorujące po upływie terminu płatności polegają na zdyscyplinowaniu dłużnika do natychmiastowej zapłaty. W tym celu prowadzi się windykację polubowną – wykonuje telefony, wysyła emaile i wezwania do zapłaty. Postępowanie z dłużnikiem powinno być stanowcze i konsekwentne. Uzupełnieniem monitoringu należności powinny być działania prewencyjne – przede wszystkim sprawdzanie wiarygodności partnerów i zawieranie umów ułatwiających odzyskanie należności. Narzędzie monitoringu powinno być traktowane przede wszystkim jako doskonałe narzędzie do przewidywania sytuacji kryzysowych. Monitoring płatności -opóźnienia

Komentarze