Sprawdź, czego nie może zająć komornik

Sprawdź, czego nie może zająć komornik W minionym roku 3722 spraw przypadało średnio na jednego komornika. Obsługa tylu spraw to zadanie niełatwe, nieraz dochodzi do pomyłek. Dlatego warto wiedzieć czego komornik nie może. Zgodnie z przepisami prawa, wiele rzeczy i praw majątkowych komornik zająć nie może. Ograniczenia te zawarte są w kilku aktach prawnych, wśród których najważniejsze to kodeks postępowania cywilnego oraz kodeks pracy. Prawodawca zadbał, aby dłużnikowi zapewnić minimalne standardy przeżycia. Artykuł 829 k.p.c. wymienia składniki majątku dłużnika, których komornikowi nie wolno zajmować. Są to:
  • przedmioty wyposażenia domowego o podstawowym standardzie (urządzenia domowe, pościel, bielizna, ubranie codzienne);
  • zapasy żywności i opału wystarczających na okres jednego miesiąca;
  • narzędzia i przedmioty niezbędne dłużnikowi do osobistej pracy zarobkowej i surowce niezbędne do produkcji na okres tygodnia (z wyjątkiem pojazdów mechanicznych);
  • pieniądze w pewnej kwocie, które zarobi dłużnik bez znaczenia, czy pracuje na umowę o pracę, czy na podstawie umowy cywilnoprawnej. Różnica polega jedynie na sposobie obliczania wysokości kwoty, której komornik nie może egzekwować;
  • przedmioty niezbędne do nauki;
  • papiery osobiste, czyli dokumenty urzędowe oraz prywatne mające bezpośredni związek z dłużnikiem i jego rodziną. Wyłączeniu spod egzekucji, podlegają nawet, gdy przedstawiają dużą wartość antykwaryczną;
  • odznaczenia;
  • przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych.
Zalegasz z ratami?
Masz problemy
finansowe?
SPRAWDŹ WIĘCEJ
Zgodnie z kodeksem pracy wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. i na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w 2014 r. wysokość płacy minimalnej została ustalona na 1680 zł brutto. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwota ta ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Pojęcie wynagrodzenia za pracę należy w tym przypadku traktować szeroko i odnosić do wszystkich świadczeń, które mają charakter powtarzalny i zmierzają do zapewnienia utrzymania dłużnika i jego rodziny. Ograniczenie egzekucji dotyczy świadczeń pieniężnych przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym. Wówczas komornik może zająć jednorazowo maksymalnie 25 proc. świadczenia (po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych). Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której komornik zajmuje świadczenie na poczet długów alimentacyjnych. Wtedy kwota ta może wynieść do 60 proc. świadczenia. Komornik nie może egzekwować wierzytelności bez żadnych ograniczeń również z rent przysługujących z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, a także rent zasądzonych przez sąd lub ustalonych umową za utratę zdolności do pracy. Istotne jest to, że pewna część emerytury i renty jest wolna od egzekucji i potrąceń – kwota ta wynosi połowę najniższego świadczenia. Jest to tzw. minimum egzystencji. Dzięki niemu niezależnie od wielkości zadłużenia emeryt nigdy nie zostanie bez środków do życia.

Warto zapamiętać! Jeżeli komornik dokona zajęcia rzeczy, która zgodnie z prawem powinna zostać wyłączona spod egzekucji, dłużnik może wnieść skargę do sądu rejonowego. W sytuacji gdy komornik dokonał czynności naruszających uprawnienia dłużnika w jego obecności, skargę trzeba wnieść w ciągu tygodnia od zdarzenia. Jeśli dłużnik nie był obecny, termin na wniesienie skargi biegnie od dnia, w którym dowiedział się o dokonanej czynności lub został o niej zawiadomiony. Od skargi pobierana jest opłata 100 zł niezależnie od wartości egzekwowanej należności.

Komentarze