Ile komornik może zabrać z konta?

Ile komornik może zabrać z konta? Podczas wykonywania egzekucji komornik może zająć wynagrodzenie lub rachunek bankowy. Nie może jednak zabrać wszystkich pieniędzy, które posiada dłużnik. Prawo pracy pozwala na zajęcie połowy wynagrodzenia na poczet spłaty długu, ale prawo bankowe rządzi się innym przepisami. Dowiedz się, ile może komornik. Komornik nie może zajmować całego majątku dłużnika i pozbawiać go ostatnich środków potrzebnych do życia. Przedmioty nie podlegające zajęciu wymienialiśmy w artykule: Sprawdź czego nie może zająć komornik. Jednak odnośnie konta bankowego sprawy są dużo bardziej skomplikowane.

Kodeks cywilny

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, przedmiotem egzekucji z rachunku bankowego jest nie tyle rachunek bankowy, a raczej roszczenia posiadacza rachunku o wypłatę środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku. Roszczenie takie przysługuje posiadaczowi rachunku jedynie w sytuacji, gdy na rachunku znajdują się środki pieniężne.
Zalegasz z ratami?
Masz problemy
finansowe?
SPRAWDŹ WIĘCEJ
Tak więc jedynie saldo dodatnie podlega przekazaniu do komornika.W sytuacji gdy na rachunku brak jest środków, ale klient ma prawo do zadłużenia się, np. w związku z niewykorzystanym debetem lub kredytem, środki z niewykorzystanego salda ujemnego nie podlegają przekazaniu do organu egzekucyjnego. Zgodnie z art. 890 par. 1 k.p.c. zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego obejmuje środki, które nie były na tym rachunku w chwili jego zajęcia, a zostały wpłacone później. Nie ma przy tym znaczenia ani tytułowych kwot, ani źródło pochodzenia. Każda wpłacona po zajęciu rachunku kwota podlega niezwłocznemu przekazaniu do komornika.

Prawo bankowe

Rozwiązania umożliwiające dłużnikowi zachowanie minimum egzystencjalnego daje również prawo bankowe.Gwarantuje ono, iż środki pieniężne znajdujące się na rachunkach typu oszczędnościowego, oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz terminowych lokatach oszczędnościowych są wolne od zajęcia do wysokości trzymiesięcznego przeciętnego wynagrodzenia. Chodzi tutaj o wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, które są ogłaszane przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego. W lutym 2014 r. wynosiło ono 3856,56 zł. Należy pamiętać, że tego rodzaju przywileje w trakcie postępowania egzekucyjnego posiadają jedynie osoby fizyczne. Poza tym limit dotyczy wyłącznie jednej osoby, niezależnie od liczby podpisanej przez nią umów o prowadzenie rachunków bankowych.
Uwaga! Zwolnienie spod egzekucji określonej puli środków nie ma zastosowania w przypadku alimentów. Artykuł 1083 par. 2 kodeksu postępowania cywilnego przewiduje, że takie wierzytelności podlegają egzekucji w pełnej wysokości. Nie ma przy tym znaczenia, na czyją rzecz zostały zasądzone od dłużnika – na dzieci, byłą żonę albo pozostających w niedostatku rodziców.

Komentarze