Jak złożyć wniosek o umorzenie składek ZUS?

Jak złożyć wniosek o umorzenie składek ZUS? Prowadzenie własnej firmy to nie tylko możliwość realizacji marzeń, ale też zobowiązania – między innymi wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli z jakiegoś powodu nie zostały one uregulowane w terminie, zaczynają rosnąć odsetki i coraz trudniej wydostać się z kłopotów. Jeśli nie masz środków na spłatę, postaraj się o umorzenie należności. Z umorzeniem należności z tytułu składek nie warto czekać. Jeśli tylko możliwy do spełnienia jest jeden z warunków, o których pisaliśmy tutaj, nie ma na co czekać. Należy jak najszybciej złożyć wniosek wraz z uzasadnieniem. Złożenie wniosku o umorzenie należności z tytułu składek nie gwarantuje, że należności te zostaną umorzone i nie stanowi ustawowej przesłanki do zawieszenia postępowania egzekucyjnego. Na domiar tego, w sytuacji odmowy umorzenia dłużnik zobowiązany jest do uregulowania zadłużenia wraz z odsetkami za zwłokę, naliczonymi do dnia zapłaty włącznie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpatruje wnioski o umorzenie należności z tytułu składek w oparciu o art. 28 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.). Aby wniosek został uznany za poprawny należy w nim zawrzeć:

  • informację o tym, co chcesz, aby ZUS umorzył (okres oraz kwotę zadłużenia),
  • powody zaprzestania opłacania składek,
  • informację i uzasadnienie wskazujące, że nie jest się w stanie uregulować zadłużenia.
(jeśli nadal jest się przedsiębiorcą, dodatkowo można ubiegać się o pomoc publiczną) Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające zasadność umorzenia i dokumenty obrazujące kondycję finansową oraz możliwości płatnicze. Warto o tym pamiętać zwłaszcza, że to właśnie na dłużniku spoczywa obowiązek udokumentowania aktualnej sytuacji finansowej i zdrowotnej. Wniosek można złożyć na trzy sposoby:
  • pisemnie – za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub osobiście,
  • ustnie do protokołu (w jednostce ZUS) – protokół powinien być podpisany przez Ciebie oraz przez pracownika ZUS, który go sporządził,
  • elektronicznie – przez portal www.pue.zus.pl.
Wniosek, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, powinien być rozpatrzony bez zbędnej zwłoki, tj. nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Komentarze