Kiedy można umorzyć zobowiązania wobec ZUS?

Kiedy można umorzyć zobowiązania wobec ZUS? Biznesmeni, którzy nie płacili składek ubezpieczeniowych nie uciekną od spłaty zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS ma sporo czasu na wyegzekwowanie należności, gdyż zobowiązania te przedawniają się dopiero po 5 latach od dnia wymagalności. Nie warto odkładać spłaty na później, problem najlepiej rozwiązać od razu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, działając na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), może umorzyć należności z tytułu składek. Umorzenie to polega na nieodwracalnej rezygnacji ZUS z dochodzenia należności obecnie i w przyszłości.
Zadbaj o swoje
finanse!
SKONTAKTUJ SIĘ
Należności mogą być umorzone w dwóch sytuacjach. Mianowicie w przypadku ich całkowitej nieściągalności lub ze względu na stan majątkowy i sytuację rodzinną zobowiązanego. O całkowitej nieściągalności mówimy, gdy:

  • dłużnik zmarł i nie pozostawił żadnego majątku i jednocześnie brak jest następców prawnych oraz nie ma możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie,
  • sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania,
  • dłużnik zaprzestał prowadzenia działalności i nie ma majątku, a jednocześnie nie można przenieść odpowiedzialności na następców prawnych,
  • należności nie zostały zaspokojone w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym,
  • wysokość nieopłaconej składki nie przekracza kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym,
  • naczelnik urzędu skarbowego lub komornik sądowy stwierdził brak majątku, z którego można prowadzić egzekucję.
We wszystkich przypadkach bierze się również pod uwagę czy wydatki egzekucyjne nie przekroczą kwot uzyskanych w postępowaniu egzekucyjnym. Jeżeli tak będzie – również mamy do czynienia z całkowitą nieściągalnością w rozumieniu omawianego przepisu. Ponadto składki mogą zostać umorzone ze względu na trudną sytuację dłużnika. Chodzi głównie o wyciągnięcie pomocnej dłoni w obliczu klęski żywiołowej lub ciężkiej choroby, a także do osób ubogich, gdy opłacenie należności z tytułu składek pozbawiłoby ich możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych. Instytucja ta znajdzie zastosowanie również w obliczu konieczności sprawowania opieki nad przewlekle chorym członkiem rodziny, w konsekwencji której zobowiązany nie będzie miał możliwości uzyskiwania dochodu umożliwiającego opłacenie należności. Podsumowując, zdrowy, młody człowiek nie ma szans na umorzenie składki, gdyż istnieją widoki na polepszenie jego sytuacji materialnej. Jedyne co pozostaje to rozłożenie długu na raty.
Ważne! Umorzenie należności spowoduje, że okres, za jaki składki zostały umorzone, nie jest zaliczany do okresu ubezpieczenia przy ustalaniu prawa do renty lub emerytury.

Komentarze