7 rzeczy, które musisz wiedzieć o sądzie arbitrażowym

7 rzeczy, które musisz wiedzieć o sądzie arbitrażowym Rozwiązywanie sporów poprzez sądownictwo arbitrażowe jest coraz bardziej cenione, ze względu na wiele zalet. To doskonała alternatywa dla sądu powszechnego. Oto 7 najważniejszych rzeczy, które powinieneś wiedzieć o sądownictwie arbitrażowym. 1. Sąd arbitrażowy powszechnie nazywany jest sądem polubownym. Polega na rozstrzyganiu sporów w sprawach cywilnych, głównie gospodarczych, bez udziału sądu powszechnego. Może być powołany przez strony na zasadzie ad hoc, bądź istnieć jako sąd arbitrażowy stały. Zazwyczaj jest jednoinstancyjny, więc nie można się odwoływać do wyższej instancji, chyba że strony umówiły się inaczej. 2. W przeciwieństwie do sądu powszechnego, który co prawda dba o bezpieczeństwo akt, lecz przeważnie prowadzi rozprawy jawne, w sądzie arbitrażowym panuje całkowita poufność. O toczącym się postępowaniu wiedzą tylko strony biorące w nim udział oraz ich pełnomocnicy. Nie muszą się zatem martwić, że ich tajemnice handlowe trafią do informacji osób postronnych.
Zadbaj o swoje
finanse!
SKONTAKTUJ SIĘ
3. To, co wyróżnia sąd arbitrażowy, to pełna swoboda wyboru. Co można wybrać? Przede wszystkim sam sąd, prawo według którego będzie rozstrzygany spór oraz miejsce rozprawy. Ważne jest również uzgodnienie języka, w jakim będzie toczyła się rozprawa, ponieważ popularne jest prowadzenie spraw z podmiotami zagranicznymi. W takim wypadku arbitrzy powinni doskonale posługiwać się danym językiem obcym. Co ważne, samych arbitrów również można swobodnie wybierać. 4. Wybierając odpowiednich arbitrów należy kierować się ich fachowością. Dobrą praktyką jest wybór na arbitrów bezstronnych specjalistów w dziedzinie, której konkretna sprawa dotyczy. W sądach powszechnych sędziami są tylko prawnicy, którzy w razie konieczności zasięgnięcia wiedzy fachowej powołują różnych biegłych i rozstrzygają w oparciu o ich opinie. Bywa to dużo bardziej skomplikowane niż sprawy w sądzie arbitrażowym, toczące się z udziałem samych arbitrów, posiadających odpowiednią wiedzę w temacie rozstrzyganego sporu, choć powołanie biegłego przed sądem polubownym również jest możliwe.

5. Sąd arbitrażowy to przede wszystkim oszczędność. Wybierając rozstrzygnięcie sprawy w sądzie polubownym oszczędza się zarówno czas, jak i pieniądze. Postępowanie rozpoczyna się dosyć wcześnie, proces jest krótkotrwały, a orzeczenie wydaje się często już na pierwszej rozprawie. Na niskie koszta sprawy wpływa choćby fakt, że powołuje się tylko arbitrów stron, bez konieczności obecności innych biegłych, a także jednoinstancyjność. Oczywiście oszczędności zależą również od stopnia skomplikowania sprawy i wartości przedmiotu sporu, przy czym im droższy przedmiot i bardziej skomplikowana sprawa, tym tańszy koszt rozprawy w porównaniu do stawek obowiązujących przed sądami powszechnymi. Należy również nadmienić, iż każdy sąd arbitrażowy ma swój własny system opłat, a wynagrodzenie arbitrów w Polsce nie jest rozliczane godzinowo, lecz zależy od wartości sporu. Każda szybka ugoda może być dodatkowo premiowana. 6. Umowa, czyli zapis na sąd polubowny, musi być przedstawiona na piśmie. Sporządzenie takiej umowy automatycznie wyklucza rozstrzyganie sprawy w sądzie powszechnym oraz tym samym nadaje arbitrom prawa do prowadzenia postępowania. 7. Wyrok, który zapadnie w sądzie arbitrażowym, nie podlega zaskarżeniu. Ma taką samą wartość i ważność jak wyrok w sądzie powszechnym. Jego wykonalność musi być zatwierdzana przez sąd powszechny, ale jest to bardzo prosta i szybka procedura. Jeśli strona będzie się uchylała od wykonania wyroku, można skierować sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego. Mając możliwość takiego wyboru, warto przemyśleć, gdzie skierować swoją sprawę. Jeśli zależy Ci na czasie, niższych kosztach bądź na utrzymaniu prowadzonego sporu w tajemnicy, powinieneś rozważyć sądownictwo arbitrażowe. Zamieszczając w sporządzonej umowie zapis na sąd polubowny to, w razie wystąpienia jakiegoś sporu, będzie on automatycznie rozwiązywany za pomocą sądu arbitrażowego. Ze względu na liczne zalety, warto zawsze rozpatrzeć skierowanie swojej sprawy właśnie do takiego sądu. infografika sad arbitrazowy

Komentarze