Czy osoba prywatna może ogłosić bankructwo

Czy osoba prywatna może ogłosić bankructwo Gdy firma zamiast zysków zaczyna przynosić same straty, przedsiębiorca może zadeklarować jej upadłość. Czy osoby prywatne, które wpadły w długi, również mogą ogłosić bankructwo? Do niedawna nie było to możliwe, lecz wraz z wejściem w życie 31 marca 2009 roku nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, istnieje możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej, tj. upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W początkach funkcjonowania nowej instytucji okazało się, że każdy zadłużony chciał ogłosić bankructwo. Okazało się, że tylko nieliczni będą mogli uzyskać oddłużenie w ten sposób. Już sam fakt, iż upadłość dotyczy jedynie osób, które są niewypłacalne nie z własnej winy, a poprzez nieprzewidziane i nadzwyczajne okoliczności sprawiał, że większość kredytobiorców nie miała szans, by z tego rozwiązania skorzystać. Najbardziej niewypłacalni są bowiem Ci, którzy spłacając jedne pożyczki innymi, wpadli w pętlę długów. Ponadto kwestia likwidacji gospodarstwa domowego, która jest skutkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej, przeraża niejednego. Konsument musiał pozbyć się wtedy całego swojego dobytku, zarówno ruchomości jak i nieruchomości. Obecnie obowiązujące przepisy radykalnie złagodziły zasady upadłości konsumenckiej, dzięki czemu zarówno samo postępowanie upadłościowe, jak i jego skutki są o wiele korzystniejsze dla dłużników.
Zadbaj o swoje
finanse!
SKONTAKTUJ SIĘ
Co zatem trzeba zrobić, aby obecnie ogłosić własną upadłość? Przede wszystkim należy poprawnie wypełnić wniosek i złożyć go w sądzie rejonowym – sądzie upadłościowym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. We wniosku powinny znajdować się dane osobowe konsumenta, wykaz jego majątku i adres, pod którym się on znajduje, lista wierzycieli, ich adresy, należne kwoty i terminy spłaty, wszelkie wierzytelności sporne, a także lista zabezpieczeń, jak np. hipoteka. Następnie podaje się uzasadnienie ogłoszenia upadłości konsumenckiej wraz z oświadczeniem, iż niewypłacalność nie nastąpiła z powodu winy dłużnika, lecz nieprzewidzianych okoliczności wymienionych właśnie w uzasadnieniu. Opłata za złożenie wniosku jest stała, bez względu na wysokość zadłużenia konsumenta i wynosi 30 zł.

Po złożeniu wniosku należy czekać na decyzję. Sąd zajmuje się badaniem sprawy dłużnika. W przypadku, gdy dane będą niepoprawne, opłata nie zostanie wniesiona lub wystąpią jakiekolwiek inne nieścisłości, sąd może wezwać wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień bądź uzupełnienia brakujących danych. W dalszej kolejności odbywa się posiedzenie niejawne, nawet wraz z postępowaniem dowodowym, a w koniecznych przypadkach sąd może zaplanować rozprawę. Decyzja o zaakceptowaniu bądź odrzuceniu wniosku wydawana jest najpóźniej po miesiącu od jego złożenia. Jeśli będzie pozytywna, w budynku sądu oraz w obwieszczeniach pojawi się informacja o ogłoszeniu upadłości danego konsumenta. Sąd określa następnie plan spłat zobowiązań upadłego dłużnika. Od tej pory dłużnik ma obowiązek regularnie spłacać swoje długi określone w planie spłaty wierzytelności i składać sprawozdanie z wykonania tej czynności. Jeżeli jego sytuacja finansowa pogorszy się, będzie mógł starać się o zmianę planu spłaty bądź umorzenie. Jeśli natomiast sytuacja finansowa się polepszy, wierzyciele również mogą wystąpić do sądu z prośbą o zmianę planu na ich korzyść. Plan spłaty będzie trwał maksymalnie 3 lata, a zobowiązania pod warunkiem wykonania planu spłat następnie zostaną umorzone. Możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej daje cień szansy osobom, które z wyłączeniem lekkomyślności lub rażącego niedbalstwa znalazły się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Choć nadal niewielu dłużników spełnia konieczne wymagania, są już tacy, którym udało się pomóc. Odkąd wprowadzono nowelizację ustawy prawa upadłościowego i naprawczego, 31 grudnia 2014 roku, ogłoszenie upadłości stało się łatwiejsze, a liczba składanych wniosków wzrosła ponad dwukrotnie. Kluczowe zmiany dotyczą odstąpienia od rygorystycznego przestrzegania dotychczasowych zasad. Wnioski będą oddalane tylko wtedy, gdy dłużnik umyślnie lub przez niedbalstwo stał się niewypłacalny. Jeśli pojawią się jakieś drobne braki we wniosku, będą mogły zostać pominięte. Koszty postępowania będą niższe, a w razie sprzedaży mieszkania, dłużnik otrzyma maksymalnie 24-krotność średniego czynszu za mieszkanie w okolicy. Będzie mógł również za umową zatrzymać ważny dla siebie majątek. Warto zatem przeanalizować własną sytuację pod kątem ogłoszenia upadłości konsumenckiej, gdyż może się to okazać najlepszym wyjściem.

UWAGA! PRAWO SIĘ ZMIENIA…
Od czasu opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, które mogły wpłynąć na aktualność części zawartych informacji w niniejszym artykule. Nie są one aktualizowane. Zachęcamy Państwa do czytania najnowszych artykułów na naszym blogu, zgodnych z obowiązującymi aktami prawnymi.

Komentarze