Czy konsument może sprzedać składniki masy upadłości?

Czy konsument może sprzedać składniki masy upadłości? Jedną z najważniejszych czynności w  postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej  jest likwidacja majątku polega ona na jego sprzedaży, w celu chociażby częściowego zaspokojenia wierzycieli. Zazwyczaj likwidacją zajmuje się syndyk, lecz w niektórych przypadkach możliwe jest dokonanie sprzedaży ruchomości wchodzących w skład masy upadłość przez samego upadłego. Przed dokonaniem likwidacji majątku syndyk wykonuje czynności przygotowawcze, do których należą przede wszystkim: spis inwentarza majątku upadłego, oszacowanie masy upadłości, sporządzenie planu likwidacyjnego oraz złożenie sprawozdania finansowego. Syndyk jest zatem osobą, która ma największy kontakt z upadłym. Jego głównym zadaniem jest zarządzanie masą upadłości, a następnie jego sprzedanie. Jeżeli uzna to za zasadne, może upoważnić upadłego konsumenta do samodzielnej sprzedaży. Upoważnienie takie powinno być udzielone na piśmie i określać dokładny zakres oraz warunki sprzedaży. Może ono dotyczyć wszystkich ruchomości bądź tylko określonych przedmiotów. Sprzedażą nieruchomości syndyk zajmuje się osobiście.

Zalegasz z ratami?
Masz problemy
finansowe?
SPRAWDŹ WIĘCEJ
Upoważnienie konsumenta do sprzedaży majątku nie jest jednoznaczne z odzyskaniem przez niego prawa zarządu do tych rzeczy. Upadły jest w tym wypadku tylko pełnomocnikiem syndyka, pod którego kontrolą pozostaje cały proces sprzedaży. Upadły nie może więc upoważnić osoby trzeciej do sprzedaży ruchomości. Syndyk natomiast może w każdej chwili zmienić zakres upoważnienia lub je wycofać. . Ponadto warto też wspomnieć, iż sprzedaż dokonana przez upadłego konsumenta odbywa się na zasadach sprzedaży w sądowym postępowaniu egzekucyjnym, zatem nowy nabywca staje się właścicielem ruchomości bez żadnych obciążeń. Najczęstszym powodem, dla którego upadły otrzymuje upoważnienie do sprzedaży ruchomości wchodzących w skład  masy upadłości, jest chęć usprawnienia  tej procedury. Musi się on jednak liczyć z ograniczeniami i warunkami takiego zabiegu oraz nie utrudniać pracy syndyka. Przy współpracy z syndykiem konsument może wiele zyskać i pomyślnie zakończyć fazę likwidacji masy upadłości, przechodząc do drugiej fazy, jaką jest plan spłaty wierzycieli. Ważne, aby już na początku określił swój cały majątek zgodnie z prawdą  i poddał się procesowi upadłościowemu, a także oddał swój majątek w zarządzanie syndykowi.

 

Komentarze