Jakie są konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Jakie są konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej? Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z wieloma różnorakimi konsekwencjami. W dzisiejszym artykule postaramy się przybliżyć najważniejsze z nich, by osoby, które się nad takim rozwiązaniem zastanawiają miały pełniejszy obraz tego, co je czeka? W wyniku ogłoszenia upadłości konsumenckiej wszystkie zobowiązania upadłego (zarówno pieniężne jak i niepieniężne) stają się wymagalne, czyli w praktyce natychmiastowo płatne. Jedną z najważniejszych konsekwencji jest także fakt, że cały majątek upadłego staje się automatycznie masą upadłości i po spieniężeniu służy zaspokojeniu kosztów postępowania oraz wierzycieli upadłego. W praktyce oznacza to brak możliwości rozporządzania swoim majątkiem, czyli np. niemożność sprzedaży domu czy samochodu. Podobnie sprawa ma się z wynagrodzeniem za pracę w części niepodlegającej zajęciu, także ono zostaje wciągnięte do masy upadłości. Istnieje możliwość by to sam upadły pod nadzorem syndyka dokonał spieniężenia majątku ruchomości wchodzących w skład masy upadłości. Jeśli upadły zatai lub nie wyda syndykowi całego swojego majątku, dokumentów, lub w inny sposób będzie unikał wykonywania ciążących na nim obowiązków, sąd umorzy postępowanie, chyba, że jego dalsze prowadzenie uzasadnione będzie względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Z uzyskanych w toku likwidacji majątku upadłego środków, wydziela się kwotę, która służyć ma zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych upadłego i osób, które pozostają na jego utrzymaniu. Istnieje też możliwość zawarcia układu z wierzycielami. Takie rozwiązanie pozwoli, choć nie zawsze, na zachowanie części majątku.

Chcesz ogłosić
upadłość
konsumencką?
SPRAWDŹ
W przypadku pozostawania przez upadłego w ustroju wspólności majątkowej, majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny. Wyjątek stanowi ustanowienie rozdzielności majątkowej.Należy jednak pamiętać, że musi być ona zawarta co najmniej dwa lata wcześniej.. Jeśli chodzi o postępowania sądowe oraz egzekucyjne dotyczące wierzytelności podlegających zgłoszeniu do masy upadłości, z chwilą ogłoszenia upadłości ulegają one zawieszeniu. Natomiast z chwilą uprawomocnienia się postanowienia, zostają umorzone. Od chwili ogłoszenia upadłości, osoba upadła może zawierać jedynie proste umowy związane z życiem codziennym np. zakupem żywności, środków czystości czy leków, które będą pokrywane z kwoty niepodlegającej zajęciu. Cała korespondencja kierowana do osoby upadłej przechodzi przez ręce syndyka (z pocztą elektroniczną włącznie) Sędzia-komisarz może nadto nakazać by upadły nie opuszczał terytorium kraju bez jego wcześniejszego pozwolenia.

Komentarze