Czego nie wolno komornikowi?

Czego nie wolno komornikowi? Komornik, to nie windykator i przysługuje mu dużo więcej praw. Jak wiemy, windykator może jedynie, kontaktować się z dłużnikiem i prosić go o spłacenie swoich zobowiązań finansowych, a komornik? Z pewnością nie ma wolnej ręki w swoich działaniach. W takim razie czego mu nie wolno? Jakie są konsekwencje, gdy działa on wbrew obowiązującemu prawu? Dziś po raz kolejny sprawdzamy tych, którzy zajmują się odzyskiwaniem długów.

Ograniczenia i odpowiedzialność za czyny

Wszystkie uprawnienia, jakie przysługują komornikom są określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych oraz egzekucji. Według tej ustawy komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Do ich zadań należy wykonywanie tytułów egzekucyjnych, orzeczeń sądowych o roszczeniach niepieniężnych, jak i pieniężnych. download_filled Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji  
„Zgodnie z art 16., ust. 1. Komornik jest obowiązany postępować zgodnie z przepisami prawa, złożonym ślubowaniem i zasadami etyki zawodowej (…). Art. 17. Komornik używa tytułu: „Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w ……………….. Kancelaria Komornicza w……………………” z dokładnym określeniem imienia i nazwiska oraz adresu kancelarii. Art. 17a. 1. Przy wykonywaniu czynności komornik jest obowiązany używać identyfikatora wydanego przez Krajową Radę Komorniczą zawierającego jego imię i nazwisko, zdjęcie, określenie pełnionej funkcji i oznaczenie sądu rejonowego, przy którym działa. 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do asesorów i aplikantów komorniczych. 3. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Komorniczej, określi, w drodze rozporządzenia, wzór identyfikatora, o którym mowa w ust. 1, mając na względzie konieczność zachowania odpowiedniej przejrzystości i czytelności danych oraz konieczność zabezpieczenia przed podrobieniem.” – ustawa o komornikach sądowych i egzekucji
  Według ustawy komornikowi nie wolno wykonywać swoich czynności poza dniami roboczymi. Warto dodać, że wyłącznie w godzinach od 7:00 do 21:00. Może on wkroczyć do mieszkania dłużnika tylko wtedy, gdy posiada tytuł wykonawczy – bez niego, tak jak windykator nie ma takiego prawa. W przeciwnym razie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej. W mediach ostatnio często słyszymy, że komornik zajmuje przedmioty nie należące do dłużnika, co wtedy? Czy rzeczywiście działa niezgodnie z prawem? Zajęciu podlegają ruchomości dłużnika, niezależnie od tego, w czyim są władaniu – dłużnika, wierzyciela czy osoby trzeciej. Władanie oznacza faktyczne dysponowanie przedmiotem, bez względu na stosunek prawny władającego do tego przedmiotu. Do komornika nie należy badanie tytułu prawnego łączącego dłużnika z ruchomością, a więc czy jest jej właścicielem, użytkownikiem, posiadaczem w imieniu własnym lub osoby trzeciej. Zajmując ruchomości, komornik ustala jedynie, czy dłużnik włada ruchomością. Wystarczającą okolicznością do dokonania zajęcia będzie stwierdzenie, iż rzecz znajduje się we władaniu dłużnika. [bannerek nazwa="uslugi_prawne_dwa" url="http://lp.emediator.pl/pl/pomoc-prawna?utm_source=emediator&utm_medium=blog&utm_campaign=czego-nie-wolno-komornikowi"] Tu należy dodać, że osobie trzeciej, której prawo zostało naruszone dokonanym przez komornika zajęciem (innymi słowy: komornik zajął rzecz ruchomą stanowiącą własność osoby trzeciej, a tylko pozostającą we władaniu dłużnika) wówczas tej osobie przysługuje tzw. powództwo przeciwegzekucyjne o wyłączenie przedmiotu spod egzekucji. Należy je złożyć w terminie 30 dni od momentu dowiedzenia się o dokonanym zajęciu. Warto jednak wcześniej zwrócić się pisemnie do wierzyciela o zwolnienie rzeczy spod zajęcia – być może dzięki temu uda się uniknąć długiego postępowania sądowego.

Obowiązek dłużnika

Przeszkodą w zajęciu nie będzie fakt, iż osobom trzecim służą jakieś prawa (np. prawo własności), co do zajmowanych ruchomości, o ile są one we władaniu dłużnika. Do obowiązków dłużnika należy zgłoszenie komornikowi o prawach osób trzecich do zwolnienia od egzekucji zajętych ruchomości i podanie adresów tych osób. Obowiązek ten ciąży na dłużniku także wtedy, gdy nie był on obecny przy zajęciu. Powinien go w takim wypadku wykonać niezwłocznie po otrzymaniu protokołu zajęcia (art. 847 § 2 kpc). Co w przypadku gdy komornik naruszył godność, powagę sądu bądź – co gorsza – złamał prawo? Wtedy za swoje czyny odpowiada dyscyplinarnie. Kary jakie mogą zostać nałożone, to m.in. wydalenie ze służby komorniczej, skreślenie z listy aplikantów komorniczych, nagana, kara pieniężna, bądź – w najlepszym przypadku (dla winowajcy) – upomnienie. A kto może złożyć odpowiedni wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego? Mogą zrobić to jedynie organy samorządu komorniczego, Minister Sprawiedliwości oraz prezes sądu. Masz problem z komornikami? Uważasz, że traktują Cię niezgodnie z prawem? Zapytaj, zadzwoń i umów się na poradę z naszymi prawnikami – z pewnością Ci doradzą oraz pomogą! Artykuł powstał we współpracy z naszym prawnikiem Tomaszem Ptakiem.

K.P.

Komentarze