Meritum Prawa Upadłościowego cz.1: Niewypłacalność i oddalenie wniosku

Meritum Prawa Upadłościowego cz.1: Niewypłacalność i oddalenie wniosku Celem ogłoszenia upadłości jest oczywiście oddłużenie – przy tym uwzględnienie słusznych interesów wierzycieli. W przypadku ogłoszenia Upadłości Przedsiębiorcy, głównym celem jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli w możliwie jak najwyższym stopniu. Na początek trzeba spełniać jeden istotny warunek, bez którego ogłoszenie Upadłości Konsumenckiej, czy Przedsiębiorcy nie jest możliwe…

Niewypłacalność podstawą upadłości

Co kryje się za tym pojęciem? Dla niektórych jest ono niezrozumiałe, ale oznacza ono, że dłużnik staje się „niewypłacalny”, gdy utraci zdolność i możliwość spłacania swoich kredytów, pożyczek, opłat za media, etc. Według prawa upadłościowego domniemywa się, że wspomnianą wcześniej zdolność spłaty traci się również w momencie, gdy opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań finansowych przekracza trzy miesiące. Zaś dla spółek kapitałowych są inne przesłanki – jest się niewypłacalnym także wtedy, gdy zobowiązania pieniężne przekraczają wartość majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Oddalenie wniosku

Po złożeniu wniosku, sąd bada tzw. moralność płatniczą dłużnika, który stał się niewypłacalny. Sąd ma możliwość oddalenia wniosku na podstawie art. 491(4):
– „Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa” – Upadłość Konsumencka
Wniosek może zostać oddalony także w momencie, gdy w ciągu ostatnich dziesięciu lat prowadzono w stosunku do dłużnika postępowanie upadłościowe, a nawet wtedy, gdy zostało ono umorzone. Możliwe jest to również w sytuacji, jeżeli nie ma zagrożenia utraty przez dłużnika zdolności do wykonywania jego wymagalnych zobowiązań pieniężnych w niedługim czasie. Wierzyciele nie są tutaj odosobnieni. Ich wnioski również mogą zostać oddalone, lecz tylko wtedy, jeśli dłużnik udowodni, wykaże, że wierzytelność w całości ma charakter sporny, a zaistniał on między stronami jeszcze przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, a także wtedy, gdy podmiot, wobec którego zgłoszono wniosek o upadłość wykaże, że stan gdy zobowiązania pieniężne przekraczające wartość jego majątku nie utrzymywały się nieprzerwanie przez 24 miesiące. Ciekawostką jest, że upadłości ogłosić nie mogą:

– Skarb Państwa, – jednostki samorządu terytorialnego, – publiczne, samodzielne zakłady opieki, – instytucje i osoby prawne – utworzone w drodze ustawy (chyba, że ustawa ta stanowi inaczej) oraz utworzone w wykonaniu obowiązku nałożonego ustawą, – osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne, które nie prowadzą innej działalności gospodarczej lub zawodowej, – uczelnie, – fundusze inwestycyjne. Chcąc ogłosić Upadłość Konsumencką lub Upadłość Przedsiębiorcy, należy pamiętać, aby spełniać wszystkie istotne warunki. W innym wypadku powinniśmy liczyć się z oddaleniem wniosku przez sąd.

K.P.

Komentarze