Warunki udzielenia kredytu studenckiego – czy warto z niego skorzystać?

Warunki udzielenia kredytu studenckiego – czy warto z niego skorzystać? Chcąc studiować trzeba liczyć się ze sporymi wydatkami. Prawie każdy student zmuszony jest do wynajmu kawalerki lub innego lokum. Dobrym rozwiązaniem na pozyskanie dodatkowych środków może okazać się kredyt bądź pożyczka. Na jakich warunkach są pożyczane pieniądze? Czy warto korzystać z tego rodzaju kredytu?

Wszystko w jednym formularzu

Każdy student lub doktorant uczelni i jednostek naukowych, ma możliwość otrzymania jednej pożyczki lub kredytu. Musi jednak spełnić kryterium dochodowe, które jest podstawowym warunkiem zawarcia umowy. W roku akademickim 2016/2017 ustalono maksymalny dochód nie przekraczający 2 500 zł na osobę, który uprawnia do otrzymania kredytu. Studenci mogą otrzymać pożyczkę lub kredyt na okres studiów w poszczególnych uczelniach lub na wybranych kierunkach, a w przypadku studiów doktoranckich w zakresie poszczególnych dziedzin nauki, sztuki oraz dyscyplin naukowych lub artystycznych, z wyłączeniem:
 • kolejnych studiów, po złożeniu egzaminu dyplomowego na studiach drugiego stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich
 • kolejnych studiach pierwszego czy drugiego stopnia, po złożeniu egzaminu dyplomowego na tym poziomie kształcenia
 • kolejnych studiów doktoranckich, po ukończeniu studiów na tym poziomie kształcenia
 • udzielonych urlopów od zajęć w uczelni albo jednostce naukowej prowadzącej studia doktoranckie
Student ubiegający się o udzielenie pożyczki lub kredytu składa wniosek na formularzu ustalonym przez bank. Wniosek o udzielenie pożyczki lub kredytu zawiera:
 • imię i nazwisko
 • numer PESEL, a w przypadku jego braku – serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość
 • datę i miejsce urodzenia
 • adres zamieszkania
Dane dotyczące studiów:
 • nazwę i adres uczelni albo jednostki naukowej
 • poziom kształcenia
 • kierunek studiów, a w przypadku studiów doktoranckich – dziedzinę nauki lub sztuki oraz dyscyplinę naukową lub artystyczną
 • formę studiów
Zawiera także dane wymagane przez bank dla celów oceny zabezpieczenia spłaty pożyczki lub kredytu oraz wskazane wysokości miesięcznej raty pożyczki lub kredytu. Do wniosku załączane jest zaświadczenie uczelni albo jednostki naukowej potwierdzające, że ubiegający się o przyznanie pożyczki lub kredytu jest studentem. Wymagane są również informacje o innych kontynuowanych studiach oraz o tych, które student ukończył.

Obowiązki wobec banku

Kredytobiorca ma prawo do korzystania z pożyczki lub kredytu na studiach drugiego stopnia, bez konieczności ponownego składania wniosku o ich udzielenie, o ile korzystał z pożyczki lub kredytu na studiach pierwszego stopnia. Kredytobiorca ma prawo także do skorzystania z nich na studiach doktoranckich, bez konieczności ponownego składania wniosku, tak jak poprzednio – jeśli korzystał z usług banku w trakcie jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia. Do czasu ukończenia studiów lub studiów doktoranckich kredytobiorca przedstawia bankowi – w celu potwierdzenia statusu studenta lub doktoranta – ważną legitymację studencką lub doktoranta. Przedstawia się ją dwa razy w roku, w terminie do dnia 31 marca oraz do dnia 31 października. Jeśli jednak termin przedstawienia przypada w okresie urlopu od zajęć w uczelni albo jednostce naukowej, a bank został wcześniej powiadomiony o udzielonym urlopie i jego terminie, to student jest zwolniony z tego obowiązku. W przypadku, gdy kredytobiorca przebywa poza granicami kraju, dokumentem potwierdzającym status studenta lub doktoranta może być zaświadczenie o odbywaniu studiów. Jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia banku o wszelkich zdarzeniach powodujących wydłużenie okresu, na który udzielono pożyczki lub kredytu, a w szczególności o niezaliczeniu semestru lub roku studiów. Wtedy kredytobiorca może wystąpić do banku z wnioskiem o wydłużenie okresu, na który udzielono pożyczki lub kredytu. Do wniosku dołączyć musi zaświadczenie o odbywaniu studiów, które określa nowy termin ukończenia studiów. Studiujesz i nie jesteś pewien czy możesz wziąć kredyt lub pożyczkę? Potrzebujesz pomocy prawnej? Nie czekaj i skontaktuj się z nami!

* Artykuł powstał na podstawie obwieszczenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącego kredytów i pożyczek studenckich.

K.P.

Komentarze