Meritum Prawa Upadłościowego cz.3: Postępowanie zabezpieczające

Meritum Prawa Upadłościowego cz.3: Postępowanie zabezpieczające Artykuły z cyklu „Meritum Prawa Upadłościowego” mają na celu pokazać Wam istotne elementy w procesie upadłościowym, na które należy zwrócić szczególną uwagę. Ostatnim razem pisaliśmy o tym, który wniosek rozpatrywany jest najpierw – restrukturyzacyjny czy upadłościowy. Dziś postanowiliśmy napisać o postępowaniu zabezpieczającym oraz odpowiedzieć na podstawowe pytanie dlaczego się je stosuje.

Rola sądu upadłościowego

Majątek dłużnika może zostać zabezpieczony, po tym, gdy ten złoży wniosek o ogłoszenie upadłości. Jednakże zabezpieczenie może to nastąpić na wniosek wierzyciela lub z urzędu. Sprawy, które nie zostały uregulowane w ustawie reguluje się przepisami z Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu zabezpieczającym. Przy tym nie stosuje się artykułu 396, który głosi, że: „Sąd pierwszej instancji może wstrzymać wykonanie zaskarżonego postanowienia do czasu rozstrzygnięcia zażalenia. Postanowienie takie może zapaść na posiedzeniu niejawnym.” To oznacza, że zażalenie musi zostać rozstrzygnięte, a sąd nie może wstrzymać jego wykonania.

Dlaczego zabezpiecza się majątek?

Aby zapewnić nierozdzielność majątku oraz jego spójność, dzięki czemu zostaną uniemożliwione działania, które mogłyby prowadzić do jego uszczuplenia, np. poprzez sprzedaż jego części przez dłużnika. Jednakże zabezpieczenie – z urzędu przez Sąd – może nastąpić tylko wtedy, gdy wniosek o upadłość złożył dłużnik, ponieważ w tej sytuacji jest jedynym uczestnikiem postępowania. Dłużnicy z reguły nie zabezpieczają majątku – przeważnie robią to wierzyciele lub inne, uprawnione do tego podmioty.

Majątek może zostać zabezpieczony na kilka sposobów:

Sąd może wyznaczyć tymczasowego nadzorcę sądowego, którego zadaniem będzie sporządzenie stosownego sprawozdania o aktualnym stanie finansowym dłużnika. Jest zobowiązany również do określenia rodzaju i wartości majątku, jakim dysponuje dłużnik. Na końcu ustala przewidywane koszty postępowania upadłościowego. Sąd może postanowić o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego oraz uchyleniu zajęcia rachunku bankowego – oczywiście tylko wtedy, gdy jest to konieczne do osiągnięcia celów postępowania upadłościowego. W momencie, gdy zajęcie rachunku bankowego zostało uchylone – sąd wyznacza tymczasowego nadzorcę sądowego. Następuje to tylko wtedy jeśli dotychczas nie został ustanowiony. Każda dyspozycja środkami na rachunku dłużnika wymaga zgody tymczasowego nadzorcy.

Chcesz ogłosić
upadłość
konsumencką?
SPRAWDŹ
Sąd może ustanowić przymusowy zarząd nad majątkiem dłużnika. Ma to miejsce, tylko w przypadkach, gdy dłużnik ukrywa swój majątek bądź w inny sposób działa na szkodę wierzycieli. Przymusowy zarząd jest ustanawiany również w sytuacji, gdy dłużnik nie wypełnia poleceń tymczasowego nadzorcy sądowego. Punkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego, który stosuje się odpowiednio w postępowaniu upadłościowym przewiduje jeszcze, iż tytułem zabezpieczeń:
„Może być ustanowienie zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości, która nie ma urządzonej księgi wieczystej lub której księga wieczysta zaginęła lub uległa zniszczeniu lub też ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.”
Wszystkie zabezpieczenia, które zostały wprowadzone, upadają w chwili objęcia majątku upadłego dłużnika przez syndyka wyznaczonego przez sąd. Chcesz ogłosić upadłość ale nie wiesz przez jakie procedury będziesz musiał przejść? Może potrzebujesz pomocy w jej ogłoszeniu? Nie czekaj i napisz lub zadzwoń do nas, a my zajmiemy się wszystkim!
* Artykuł powstał na podstawie ustawy o prawie upadłościowym oraz zawiera informacje z Kodeksu postępowania cywilnego.

K.P.

Komentarze