Nasz frankowy sukces! Klient odzyska należne pieniądze!

Nasz frankowy sukces! Klient odzyska należne pieniądze! Poprzedni tydzień nie był przychylny dla posiadaczów kredytów „frankowych”. Bank wygrał z frankowiczem – sąd uznał, że apelacja banku jest zasadna, zaś wyrok (na korzyść banku) jest prawomocny… Jednakże tym razem mamy bardzo dobrą informację oraz dowód na to, że warto składać reklamacje do banków! Nawet należy. Może to przynieść skuteczne i oczekiwane rezultaty! Kancelaria eMediator Legal, z którą ściśle współpracujemy złożyła w imieniu Klienta reklamację, w której wnioskowała o zwrot nadpłaconych środków z pożyczki hipotecznej udzielonej w banku BPH.

Według woli Klienta

„Reklamacja do banku BPH wpłynęła 9 maja 2017 roku. Kwestionowała postanowienia umowne zawarte w umowie wskazując oczywiście ich abuzywność oraz naruszenie właściwości umowy kredytu. Co ważniejsze w reklamacji podkreślone zostało niewłaściwe poinformowanie Klienta o ryzyku kursowym – żądając tym samym zwrotu dokonanych przez Klienta nadpłat.” – mówi aplikant radcowska Justyna Bober z Kancelarii eMediator Legal. Zgodnie z ustawą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym z dnia 05 sierpnia 2015 r., bank miał 30 dni na nadanie odpowiedzi na reklamację lub poinformowanie Klienta o konieczności przedłużenia tego terminu maksymalnie do 60 dni. Art. 6. [Termin udzielenia odpowiedzi] : Odpowiedzi, o której mowa w art. 5 ust. 1, należy udzielić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. Art. 7. [Opóźnienie] : W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w art. 6, podmiot rynku finansowego w informacji przekazywanej klientowi, który wystąpił z reklamacją: 1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia; 2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy; 3) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Art. 8. [Skutki niedotrzymania terminu] : W przypadku niedotrzymania terminu określonego w art. 6, a w określonych przypadkach terminu określonego w art. 7, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta. Bank mógł ostatecznie nadać swoją odpowiedź 8 czerwca 2017 roku. Na swoją niekorzyść sporządził ją dopiero w dniu 22 czerwca 2017, nadając w placówce poczty 23 czerwca, a więc 15 dni po ustawowym terminie. Spowodowało to, że do niniejszej reklamacji ma zastosowanie art. 8 wyżej wymienionej ustawy. Zatem przyjmuje się domniemanie, że reklamację rozpatrzono zgodnie z wolą Klienta. Bank ma na to 30 dni od dnia sporządzenia reklamacji. Dzięki temu Klient odzyska nadpłaty w wysokości ponad 17 tys. złotych, które nie należały się bankowi z uwagi na zastosowane postanowienia umowne. Reklamację przygotowywała aplikant radcowska Justyna Bober z Kancelarii eMediator Legal. Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji – tekst ujednolicony Masz problem z kredytem „frankowym”? Skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy umów kredytów walutowych!

K.P.

Komentarze