Jak pozbyć się długów wobec ZUS?

Jak pozbyć się długów wobec ZUS? Przedsiębiorców dotyka wiele problemów finansowych (nie tylko tych podatkowych). Czy w kwestii składek ZUS mogą liczyć na skuteczną pomoc i rozwiązanie? W poprzednim artykule pisaliśmy o restrukturyzacji podatków. Czy zaległe składki również można zrestrukturyzować lub umorzyć?

Umorzenie należności, czyli uwolnienie z długu.

Z tego rozwiązania można skorzystać tylko w przypadku całkowitej nieściągalności należności z tytułu składek oraz w wyjątkowych sytuacjach (opisanych w art. 28 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r.), gdy: 1. dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia i jednocześnie brak jest następców prawnych oraz nie ma możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie; 2. sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn, o których mowa w art. 13 i art. 361 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe; 3. nastąpiło zaprzestanie prowadzenia działalności przy jednoczesnym braku majątku, z którego można egzekwować należności, małżonka, następców prawnych, możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa; 4. nie nastąpiło zaspokojenie należności w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym; – wysokość nieopłaconej składki nie przekracza kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym; – nie nastąpiło zaspokojenie należności w umorzonym postępowaniu upadłościowym; 5. naczelnik urzędu skarbowego lub komornik sądowy stwierdził brak majątku, z którego można prowadzić egzekucję; 6. jest oczywiste, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwot przekraczających wydatki egzekucyjne. Każdy z wymienionych powyżej argumentów uprawnia do skorzystania z całkowitego umorzenia zaległych składek ZUS. Inną metodą jest złożenie wniosku – przez dłużnika – do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o umorzenie należności. Zakład rozpatruje wniosek na zasadach podobnych do wniosku o udzielenie ulgi w spłacie podatku. W uzasadnionych przypadkach zaległości podatkowe mogą być umarzane pomimo braku ich całkowitej nieściągalności. Przepis dotyczy jedynie składek własnych przedsiębiorcy. Nie obejmuje jednak tych, które są opłacane na rzecz zatrudnianych pracowników bądź zleceniobiorców. Tego typu składki nie mogą być umarzane na wskazanej powyżej podstawie.

„Uzasadnione przypadki”

Stwierdzenie to nie posiada swojej definicji ustawowej. Pomocny tutaj może okazać się art. 28 ust. 3b oraz 3a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:

„3b. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady umarzania, o którym mowa w ust. 3a, z uwzględnieniem przesłanek uzasadniających umorzenie, biorąc pod uwagę ważny interes osoby zobowiązanej do opłacenia należności z tytułu składek oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych.”„3a. Należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ubezpieczonych będących równocześnie płatnikami składek na te ubezpieczenia mogą być w uzasadnionych przypadkach umarzane pomimo braku ich całkowitej nieściągalności.” Paragraf trzeci dokładnie precyzuje przypadki, w których istnieje możliwość udzielenia ulgi na wskazanej podstawie. Przesłanką jest oczywiście brak możliwości zapłaty składki, jeśli skutkowałoby to zbyt ciężkimi skutkami dla zobowiązanego i jego rodziny. Jego obowiązkiem jest jednak wykazanie – w oparciu o swój stan majątkowy oraz sytuację w rodzinie – że faktycznie spełnia określone przesłanki.

Rozłożenie płatności na raty

Oczywiście, taka możliwość jest jak najbardziej realna. ZUS może wyrazić zgodę na restrukturyzację, jeśli uzna to za zasadne, np. ze względów gospodarczych. W tej sytuacji może rozłożyć zobowiązanie na raty lub odroczyć termin jego płatności w czasie. Rozłożeniu na raty podlegają składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Emerytur Pomostowych, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. „We wszystkich przypadkach, wydanie decyzji udzielającej ulgi w spłacie zaległości łączy się z ustaleniem opłaty prolongacyjnej (wysokość tej opłaty to połowa stawki odsetek za zwłokę liczonych od kapitału pozostałego do spłaty).” – fragment książki „Oddłużanie – skuteczne sposoby wychodzenia z długów”. Chciałbyś skorzystać z restrukturyzacji? Napisz lub zadzwoń do nas, a pomożemy! Zachęcamy także do pobrania bezpłatnego (i bezcennego) ebooka „Mediacje zobowiązań – czyli co możesz zrobić ze swoim zobowiązaniem”.

K.P.

Komentarze