Jakie są warunki otrzymania kredytu i jego spłaty?

Jakie są warunki otrzymania kredytu i jego spłaty? W sieci można znaleźć wielu tzw. ekspertów, którzy doradzą w każdej możliwej sytuacji. Szczególnie interesującym źródłem porad są fora internetowe – na wielu z nich można przeczytać, np. że nie warto spłacać długów, bo w sumie po co? Przedawnią się i po kłopocie… My oczywiście odradzamy tego typu zachowania. Doprowadzi to jedynie do pogłębienia się długu, a nawet do egzekucji komorniczej. Nie należy ignorować wierzycieli i ich telefonów. Każde takie działanie ze strony dłużnika zawsze działa na jego niekorzyść.

Od początku

Wszystko zaczyna się od zdolności kredytowej. To podstawa aby uzyskać kredyt. Daje pewność wierzycielowi, że będziemy w stanie go spłacić. Same otrzymanie kredytu nie jest łatwe, oczywiście w zależności od kwoty o jaką się staramy i comiesięcznych przychodów. Należy pamiętać, że bank weryfikuje każdego, kto stara się o kredyt – głównie w rejestrze Biura Informacji Kredytowej. Każdy wpis w BIK, który informuje o posiadaniu jakiegokolwiek zobowiązania – które nie jest spłacane – obniża zdolność kredytową. Może to spowodować przyznanie kredytu na gorszych warunkach lub odmowę jego udzielenia. Jak mówi znowelizowana wersja ustawy o prawie bankowym z 15 września 2017 roku – bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności. Osobom fizycznym, prawnym bądź jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej bank może udzielić kredytu pod warunkiem, gdy:

– Zostanie ustanowiony szczególny sposób zabezpieczenia spłaty kredytu, – przedstawienia niezależnego – od zabezpieczenia spłaty kredytu – programu naprawy gospodarki podmiotu (za taki program uznawane jest np. postępowanie restrukturyzacyjne). Bank na prośbę przedsiębiorcy starającego się o kredyt przekazuje wyjaśnienie dotyczące wykonanej przez siebie oceny zdolności kredytowej. Niestety za sporządzenie takiego wyjaśnienia uiszcza się opłatę odpowiednią do wysokości kredytu.

Wypowiedzenie umowy

Jeśli umowa kredytu nie stanowi inaczej, termin spłaty kredytu jest terminem zastrzeżonym na rzecz obu stron. Kredytobiorca ma możliwość wypowiedzenia umowy z zachowaniem trzymiesięcznego terminu, tylko wtedy gdy strony ustaliły termin spłaty kredytu dłuższy niż rok.

Restrukturyzacja

W przypadku opóźnień w spłacie, bank wzywa do dokonania zapłaty, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni roboczych. W wezwaniu tym informuje również o możliwości złożenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia, oczywiście w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych. Powinnością banku jest umożliwienie kredytobiorcy – na jego wniosek – umożliwienie restrukturyzacji zadłużenia poprzez zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu. Jeśli jest to uzasadnione oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy dokonaną przez bank. Restrukturyzacja zawsze dokonywana jest na warunkach uzgodnionych przez bank i kredytobiorcę. W tym przypadku warunki spłaty w imieniu kredytobiorcy może negocjować mediator. Mediatorzy to profesjonalni negocjatorzy, których zadaniem jest m.in. załagadzanie finansowych sporów, czy tak jak w tym przypadku negocjowanie lepszych warunków spłaty zaległego zobowiązania z wierzycielem. „W przypadku trudności ze spłatą zaciągniętego kredytu, restrukturyzacja zadłużenia jest najlepszym rozwiązaniem dla obu stron. Bank zyskuje szansę na terminową spłatę zadłużenia, a osoba zadłużona otrzymuje pomoc prawną i wewnętrzny spokój, a przede wszystkim odzyskuje kontrolę nad budżetem.” – fragment książki „Oddłużanie. Skuteczne sposoby wychodzenia z długów”.

Zgłoś się do nas jeśli Twoje zobowiązania Cię przerastają! Zajmiemy się restrukturyzacją Twojego zobowiązania.

K.P.

Komentarze