Alert Frankowy: Banki na ostrzu UOKiK

Alert Frankowy: Banki na ostrzu UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowania przeciwko bankom BPH, PKO BP i Pekao SA. Wątpliwości wzbudziły niejasne zasady ustalania kursów walut…

Nieprecyzyjnie i dowolnie ustalane

To już kolejne postępowania dotyczące spreadów jakie wszczął UOKiK. Działania dotyczą uznania za niedozwolone klauzul zawartych we wzorcach umów, aneksach do umów kredytów i pożyczek hipotecznych wyrażonych w walutach obcych. Wątpliwości budzą postanowienia dotyczące sposobu określania wysokości kursów walut. Są nieprecyzyjne i ustalane dowolnie, np. przez „dodanie/odjęcie marży o nie więcej niż 5 proc.” w przypadku  PKO BP, czy „kurs średni NBP minus marża kupna ustalana decyzją banku” w przypadku banku BPH. Jednocześnie marża banków jest wyznaczana dowolnie i samowolnie oraz w oparciu o niemożliwe do weryfikacji kryteria. W rezultacie kredytobiorca nie może zweryfikować, czy została wyliczona prawidłowo. Pekao określa kursy walut na podstawie „rynkowych kursów kupna i sprzedaży”, nie precyzując, gdzie konsument może je znaleźć. Co więcej, przedsiębiorcy odsyłają konsumentów do płatnego serwisu Reuters oraz do tabel, które sami sporządzają. Niestety nie wskazują kiedy i ile razy dziennie będą opracowywane oraz publikowane. W efekcie kredytobiorca nie jest w stanie sam oszacować kursu, po którym bank przeliczy ratę. Ponadto, PKO BP przyznaje sobie prawo do jednostronnej zmiany wysokości spreadu. Bank uzależnia ją m.in. od zmiany spreadów stosowanych przez „przynajmniej 2 z 10 największych pod względem sumy aktywów banków o conajmniej 0,5 proc.”. Zaś BPH dodaje do kursów NBP marżę, jednak jej ustalenie może być trudne dla konsumenta, ponieważ wyznaczana jest „raz na miesiąc, decyzją banku”. Dodatkowo bank zastrzega, że marża może się zmienić. Takie warunki mogą być trudne dla konsumenta do zweryfikowania, a wysokości kursów walut uzależnione od decyzji przedsiębiorców.
* Artykuł powstał na podstawie komunikatu prasowego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 2.11.2017 r.

K.P.

Komentarze