Abolicja w ZUS

Abolicja w ZUS Abolicja dla płatników składek jest możliwa od stycznia 2013 roku, kiedy to w życie weszła ustawa o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Czas na złożenie wniosku o umorzenie upływa z dniem 15 stycznia 2015 roku. Abolicja dotyczy nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) oraz odsetek, opłat prolongacyjnych, kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych i wszelkich opłat dodatkowych. Ubiegać się o nią mogą wszyscy Ci, którzy w okresie od 1 stycznia 1999 roku do 28 lutego 2009 roku podlegali obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym lub wypadkowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej i posiadają z tego okresu zadłużenia.
Zadbaj o swoje
finanse!
SKONTAKTUJ SIĘ
Ubiegać się mogą również te osoby, na które została przeniesiona odpowiedzialność za wymienione nieopłacone składki, np spadkobiercy. Chcąc otrzymać zgodę na abolicję nie można jednak posiadać innych zadłużeń, które nie podlegają umorzeniu, takich jak np. należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne za siebie lub inne osoby, czy należności z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne i Fundusz pracy.

W sytuacji, gdy płatnik posiada zadłużenia, których nie można umorzyć, musi je spłacić razem z odsetkami, w terminie do roku czasu od dnia wydania decyzji o warunkach umorzenia. Istnieje możliwość rozłożenia tych zadłużeń na raty, dzięki czemu ich spłata będzie wygodniejsza. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ uregulowanie tych należności jest warunkiem koniecznym do otrzymania od ZUSu decyzji o umorzeniu. Niestety, przez cały ten czas może dochodzić do postępowania egzekucyjnego. W sytuacji zaś, gdy płatnik nie posiada zaległości niepodlegających umorzeniu, wszelkie postępowania przymusowego dochodzenia należności zostają zawieszone na czas oczekiwania na decyzję. Zawieszeniu podlega wtedy również bieg terminu przedawnienia wszystkich należności. Zgoda na umorzenie należności jest dla płatnika dużym udogodnieniem. Należy jednak pamiętać, że składki, które zostały umorzone, nie wliczają się do okresu ubezpieczenia i nie będą brane pod uwagę podczas ustalania prawa do emerytury czy renty. Wszyscy zainteresowani złożeniem wniosku mogą uzyskać więcej informacji na ten temat w obsłudze klienta w jednostkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub na stronie internetowej ZUSu.

Komentarze