Ogłoszenie bankructwa osoby prywatnej – jak to zrobić?

Ogłoszenie bankructwa osoby prywatnej – jak to zrobić? Zgodnie z ustawą Prawo Upadłościowe i Naprawcze, osoba prywatna również może ogłosić bankructwo. Dzieje się tak, jeśli nie z własnej winy pogorszyła się jej sytuacja materialna i nie jest w stanie spłacać dłużej swoich zobowiązań. Co wtedy zrobić, jakie podjąć działania? Jak ogłosić upadłość konsumencką? Bardzo łatwo niestety jest się zadłużyć, dużo trudniej wyjść z błędnego koła chwilówek. Jeżeli dodatkowo wydarzy się coś nieprzyjemnego, jak np. choroba, kataklizm, utrata pracy itp., sytuacja może wymknąć się spod kontroli dłużnika. Ogłoszenie bankructwa polegałoby na pozbyciu się większości majątku, łącznie z nieruchomościami i ruchomościami, oraz potwierdzeniu bycia niewypłacalnym. Wierzyciele nie będą dłużej upominać się o swoje należności, tym samym zadłużony zyska w końcu upragniony spokój. Pierwszym etapem ogłaszania upadłości konsumenckiej jest złożenie poprawnie wypełnionego wniosku w sądzie rejonowym (sądzie gospodarczym) właściwym z uwagi na miejsce zamieszkania zadłużonego. Powinny się tam znajdować wszelkie informacje o jego osobie, aktualnych zobowiązaniach wobec wierzycieli i dowody na to, że stał się on niewypłacalny z przyczyn przez niego niezawinionych. Następnie sąd, w okresie do dwóch miesięcy, weryfikuje ten wniosek pod kątem poprawności danych oraz przesłanek przemawiających za jego uznaniem. Jeżeli zostanie uwzględniony, sąd wyda postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Następnie ma miejsce proces planowania likwidacji majątku dłużnika. Po ogłoszeniu upadłości dłużnik może w dalszym ciągu posiadać rzeczy osobiste, niezbędne wyposażenie mieszkania oraz rzeczy niezbędne do pracy zarobkowej lub nauki. Ogłoszenie upadłości oznacza jednak utratę dotychczasowego domu, jeżeli dłużnik był jego właścicielem. Ze sprzedaży nieruchomości dłużnik otrzymuje w zamian pieniądze na wynajęcie niedrogiego mieszkania. Aktualnie jest to kwota odpowiadająca do 24-krotności przeciętnej wysokości czynszu najmu w okolicy. Zmiany w prawie upadłościowym zakładają możliwość zachowania mieszkania w ramach układu z wierzycielami. Jeśli jednak dłużnik sprzeda swoją nieruchomość, pieniądze uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone będą na całkowitą bądź częściową spłatę długów. [signinlocker]Zazwyczaj w pierwszej kolejności obejmują spłatę kosztów związanych z prowadzeniem procesu upadłościowego, wynagrodzeniem syndyka i alimentami, do zapłaty których zobowiązany był dłużnik, następnie świadczenia pracownicze, w tym wynagrodzenia, a pozostałe pieniądze dzieli się pomiędzy pozostałych wierzycieli. Przez kolejne 3 lata upadły będzie musiał konsekwentnie regulować wszelkie zadłużenia, według planu spłaty, do których jednak nie będą mu już naliczane odsetki. Jeżeli będzie odpowiedzialnie pilnował tego obowiązku i przez okres 3 lat nie zaniecha żadnej raty, sąd umorzy pozostałe długi. Dzięki przychylności sądu część z nich, lub nawet wszystkie, mogą zostać wyczyszczone. Ewentualną upadłość konsument mógłby znowu ogłosić dopiero po kolejnych dziesięciu latach.
Chcesz ogłosić
upadłość
konsumencką?
SPRAWDŹ
Aby móc ogłosić upadłość konsumencką dłużnik potrzebuje silnych argumentów przemawiających za tym, iż nie doprowadził do swojej niewypłacalności w sposób umyślny albo rażąco niedbały. Jeśli takowe posiada to już połowa sukcesu. Jeśli nie posiada, może skontaktować się z kancelarią prawną, która pomoże w obiektywnej ocenie sprawy i wspomoże w budowaniu linii argumentacyjnej przed sądem. Potem pozostaje już tylko dokonać wszelkich niezbędnych działań związanych z procesem upadłościowym i dostosować się do zasad, na jakich ten proces się opiera. Wszelkie zmiany wprowadzane do ustawy upadłościowej mają na celu ułatwienie procedur i pomoc większej ilości zadłużonych. Coraz więcej osób bowiem po taką pomoc sięga.
UWAGA! PRAWO SIĘ ZMIENIA…
Od czasu opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, które mogły wpłynąć na aktualność części zawartych informacji w niniejszym artykule. Nie są one aktualizowane. Zachęcamy Państwa do czytania najnowszych artykułów na naszym blogu, zgodnych z obowiązującymi aktami prawnymi.
[/signinlocker]

Komentarze