Musisz spełnić kilka warunków – Upadłość Konsumencka

Musisz spełnić kilka warunków – Upadłość Konsumencka Dziś często słyszymy o upadłości konsumenckiej, ale jakie warunki trzeba spełnić, by móc ją ogłosić? Czy każda zadłużona osoba ma do tego prawo? Wniosek o upadłość konsumencką można złożyć tylko raz na dziesięć lat w sądzie rejonowym. Aby został on rozpatrzony pozytywnie należy pamiętać, że zabronione jest prowadzenie działalności gospodarczej, trzeba podać wszystkie zaległości wraz z odsetkami i przybliżoną wartość każdego składnika majątku. Osoba zgłaszająca wniosek o upadłość konsumencką musi być niewypłacalna. To znaczy, że gdy nie starcza na opłatę kredytów i rodzina dokłada do rat osoby zadłużonej, to nie ma możliwości skorzystania z upadłości konsumenckiej. Dłużnik musi być w zupełności niewypłacalny, do tego stopnia, że nie jest w stanie w ogóle spłacać swoich zobowiązań finansowych wobec wierzycieli, co najmniej od trzech miesięcy.

Płatnicza moralność

Istotnym czynnikiem przy ocenie stanu niewypłacalności przez sąd jest to, czy dłużnik działał umyślnie lub podchodził do swoich zadłużeń w sposób niedbały i nieodpowiedzialny. W takim przypadku wniosek zostaje oddalony, a dłużnik może ponownie go złożyć dopiero za dziesięć lat. Nawet, gdy sąd dojdzie do wniosku, że w powstaniu niewypłacalności brak winy dłużnika, to w drugim etapie zweryfikuje wniosek pod kątem treści przepisów, według których: „Art. 4914. [4] 2. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku: 1) w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów tytułu niniejszego, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika, 2) ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono na podstawie przepisu art. 49120, 3) dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości, 4) czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli – chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. 3. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

4. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.”

Chcesz ogłosić
upadłość
konsumencką?
SPRAWDŹ
Ustawa o upadłości konsumenckiej jest dosyć restrykcyjna, ale po wprowadzonych poprawkach w mniejszym stopniu niż w poprzednich latach.

Zielone światło

W momencie, gdy wniosek zostanie uwzględniony wówczas sąd wydaje postanowienie o ogłoszenie upadłości, które zostaje doręczone syndykowi. O decyzji sądu informowany jest ZUS lub KRUS oraz odpowiedni oddział izby skarbowej. Od 1 stycznia 2016 roku wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej można złożyć wyłącznie poprzez formularz. Jest on dostępny w dwóch wersjach, dla dłużnika oraz wierzyciela.

K.P.

Komentarze