Co się stanie po ogłoszeniu upadłości?

Co się stanie po ogłoszeniu upadłości? Jest to często zadawane pytanie, zaraz po „Czy będę mieć gdzie mieszkać?”. W dzisiejszym artykule wszystko sprowadza się do syndyka oraz do tego, jak duży ma wpływ na to, co wydarzy się po ogłoszeniu Upadłości Konsumenckiej. Zatem jakie ma uprawnienia? Czy syndyk przejmie zarząd nad całym naszym majątkiem? W postanowieniu o ogłoszeniu Upadłości Konsumenckiej sąd zawsze wyznacza syndyka, który z dniem ogłoszenia upadłości przejmuje zarząd nad całym majątkiem upadłego (masą upadłości). Po ogłoszeniu upadłości syndyk zobowiązany jest skontaktować się z upadłym oraz przystąpić do sporządzenia spisu inwentarza i należności. To oznacza, że dokonuje spisu wszystkich aktywów, takich jak:
  • ruchomości
  • nieruchomości
  • wierzytelności oraz pasywa (sprawdza kto jest wierzycielem oraz jaki jest obecny stan jego zadłużenia)
Lista wierzycieli oraz wysokości należności ustalana jest po upływie terminu do zgłoszenia wierzytelności.

Natychmiastowa wymagalność

W chwili ogłoszenia upadłości wszystkie zobowiązania pieniężne upadłego – których termin płatności jeszcze nie nastąpił – stają się natychmiast wymagalne. Obowiązkiem syndyka jest poinformowanie ZUS-u, Urzędu Skarbowego oraz komorników prowadzących egzekucje wobec upadłego o ogłoszeniu jego upadłości. Syndyk przejmuje również całą korespondencję upadłego. Jest to konieczne, ponieważ musi mieć pełny zakres informacji o majątku. Dzięki temu nie będzie możliwe także ukrywanie majątku, ponieważ syndyk będzie miał dostęp do wszystkich informacji. Poczta niezwiązana z masą upadłości jest wydawana upadłemu. Z dniem ogłoszenia upadłości zawieszeniu ulegają wszystkie postępowania egzekucyjne prowadzone przeciwko upadłemu. W chwili uzyskania prawomocności (przez postanowienie o ogłoszeniu upadłości) wszystkie postępowania umarza się.

Chcesz ogłosić
upadłość
konsumencką?
SPRAWDŹ
Umorzenie nie jest skuteczne w jednym przypadku, gdy przed ogłoszeniem upadłości doszło do licytacji nieruchomości. Sprzedaż ta powiedzie się jeśli jej nowy nabywca zapłaci wylicytowaną cenę. Jednakże kwota, którą uzyskano ze sprzedaży nieruchomości nie trafi na spłatę wierzytelności lecz w skład masy upadłości. Gdy dłużnik w momencie ogłoszenia upadłości konsumenckiej był w konflikcie z wierzycielami – jego miejsce w procesie zajmuje syndyk. W trakcie postępowania upadłościowego jedynie syndyk jest uprawniony do wszczynania postępowań sądowych dotyczących masy upadłości oraz prowadzenia ich przed sądem.

Czy po ogłoszeniu upadłości stanę się bezdomnym?

Panuje przekonanie, że upadły po sprzedaży mieszkania czy domu skazany będzie na bezdomność. Oczywiście nie jest to zgodne z prawdą. Ustawodawca zadbał, by utrata dotychczasowego miejsca zamieszkania nie była zbyt dotkliwa, więc upadły otrzymuje ze sprzedaży jego nieruchomości wydzieloną część pieniędzy, która ma zaspokoić jego potrzeby mieszkaniowe oraz pozwolić na wynajem mieszkania. Ważne jest aby opróżnił swoją dotychczasową nieruchomość dobrowolnie, inaczej postępowanie upadłościowe może zostać umorzone. Wielu obawia się ogłoszenia Upadłości Konsumenckiej. Dlatego też nasi prawnicy zajmują się wszystkim (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa) – od sporządzenia wniosku o upadłość po reprezentowanie interesów klienta przed sądem. Nie czekaj i przekaż nam swoją sprawę!

K.P.

Komentarze