Co się stanie z moim wynagrodzeniem po ogłoszeniu upadłości?

Co się stanie z moim wynagrodzeniem po ogłoszeniu upadłości? W momencie ogłoszenia upadłości konsumenckiej dłużnik traci kontrolę nad swoim majątkiem – nie może nim samodzielnie zarządzać. Zarząd nad nim przejmuje syndyk, który został wyznaczony przez sąd. Czy to samo dotyczy wynagrodzenia? Czy syndyk może zabrać cały dochód? Dla przypomnienia – do masy upadłości wchodzi cały majątek upadłego, który został zgromadzony przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz ten nabyty w trakcie postępowania upadłościowego. Masa upadłości służy pokryciu kosztów postępowania i zaspokojeniu wszystkich wierzycieli upadłego.

Kim jest syndyk i jakie ma uprawnienia?

Syndyk, to – inaczej mówiąc – pełnomocnik sądu. Zostaje powoływany przez sąd w przypadku ogłoszenia upadłości, która obejmuje likwidację majątku upadłego bądź firmy, która jest aktualnie w stanie upadłości. Do zadań syndyka należy m.in.:
  • Zawiadomienie o upadłości wszystkich wierzycieli, komornika oraz inne instytucje, z którymi związany jest upadły,
  • ujawnienie postanowienia o ogłoszeniu upadłości w księdze wieczystej, innych księgach oraz rejestrach,
  • [W przypadku upadłości przedsiębiorcy] wykonywanie obowiązków, które zostały przewidziane przepisami o ochronie roszczeń pracowniczych – gdy pracodawca jest niewypłacalny,
  • dokonanie spisu inwentarza oraz oszacowanie masy upadłości – wszystko to na podstawie dokumentów oraz wpisów w księgach upadłego,
  • ustalenie w jaki sposób zostanie sprzedany majątek upadłego, czyli tzw. plan likwidacyjny.

Czas na wynagrodzenie

Zgodnie z Prawem upadłościowym do masy upadłości nie wchodzi wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu. Jeśli dłużnik posiada zobowiązania alimentacyjne, to z wynagrodzenia potrącane jest nawet do trzech piątych. W przypadku zobowiązań innych niż alimentacyjne – do połowy. Obliczając kwotę wchodzącą do masy upadłości, syndyk bierze pod uwagę standardowe wynagrodzenie z dodatkami (wliczając w to np. deputaty, które następnie przeliczane są na pieniądze). Odliczane są od tego jedynie podatki i składki (np. emerytalne). Przy obliczaniu kwoty wynagrodzenia wchodzącej w skład masy upadłości nie bierze się pod uwagę:

  • środków przeznaczonych na pokrycie wyjazdów służbowych
  • środków przeznaczonych na cele specjalne, np. na leczenie, czy stypendia
Wolne od zajęcia jest minimalne wynagrodzenie, które przysługuje pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy. Dotyczy to tylko osób, które nie posiadają zobowiązań alimentacyjnych.

Mam kilka źródeł dochodu. Czy syndyk może zająć je wszystkie?

Tak, lecz nie w całości. Obliczając kwotę wynagrodzenia, która wejdzie w skład masy upadłości sumuje wszystkie dochody i dopiero na tej podstawie wyznacza kwotę, która zostanie zajęta. Chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat Upadłości Konsumenckiej? Pobierz naszego ebook’a „Upadłość Konsumencka, czyli jak rozpocząć życie z czystą kartą” – za darmo.

K.P.

Komentarze