Czy mogę ogłosić upadłość konsumencką gdy nie mam majątku?

Czy mogę ogłosić upadłość konsumencką gdy nie mam majątku? Głównym celem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Umożliwia im rozpoczęcie nowego życia finansowego z tzw. „czystą kartą”. Wiele osób ma jednak wątpliwości chcąc podjąć ten krok. Często nie mając majątku obawiają się, że rozwiązanie to skierowane jest jedynie do osób, które go posiadają. W dzisiejszym artykule piszemy w jakiej sytuacji wniosek o upadłość może zostać oddalony, a postępowanie upadłościowe umorzone.

Nie mam majątku

W przypadku, gdy dłużnik nie posiada majątku lub jest on niewystarczalny, by pokryć koszty postępowania lub w masie upadłości brak jest płynnych funduszów na ich pokrycie, koszty te tymczasowo pokrywane są przez Skarb Państwa. Wysokość kosztów postępowania określana jest przez sędzię-komisarza. To on zarządza ich niezwłoczną wypłatę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przyznaje syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania, która wypłacana jest ze środków Skarbu Państwa.

Zwrot wypłaconych środków należy do syndyka. Dokonuje tego w momencie, gdy do masy upadłości wpływają fundusze wystarczające na pokrycie kosztów postępowania. Warto wiedzieć: Postępowanie upadłościowe może być prowadzone także w przypadku, gdy dłużnik ma tylko jednego wierzyciela.

Wniosek zostanie oddalony gdy…

Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat – przed dniem złożenia wniosku:
  • prowadzono postępowanie upadłościowe w stosunku do dłużnika i zostało ono umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika,
  • ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli został uchylony,
  • dłużnik nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości, wbrew temu, że miał taki obowiązek,
  • czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli, chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.
Wniosek może zostać oddalony także w przypadku, gdy przed dniem jego złożenia, w okresie dziesięciu lat prowadzono postępowanie upadłościowe w stosunku do dłużnika, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań. Jedynymi słusznymi powodami, dla których wniosek nie zostanie oddalony, to sytuacje, gdy do niewypłacalności dłużnika lub jej zwiększenia doszło pomimo zachowania należytej staranności, lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności czy humanitarnymi. Kolejną przyczyną oddalenia wniosku mogą być niezgodne z prawdą lub niezupełne dane wpisane we wniosku przez dłużnika. Także w tym przypadku względy słuszności lub humanitarne mogą uzasadnić niezupełność, czy niezgodność danych zawartych we wniosku.

Umorzenie postępowania upadłościowego

Upadłość konsumencka może nie dojść do skutku, gdy upadły nie wskaże lub nie wyda syndykowi całego majątku, niezbędnych dokumentów lub w inny sposób nie wykona ciążących na nim obowiązków. Sąd z urzędu, na wniosek syndyka albo wierzyciela, po wysłuchaniu upadłego i syndyka a nawet wierzycieli (jeśli zajdzie taka potrzeba) umarza postępowanie, chyba że uchybienie nie jest istotne a przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub humanitarnymi. Przepis ten stosowany jest jedynie w przypadku, gdy podstawa do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ujawni się po jej ogłoszeniu.

* Artykuł powstał na podstawie znowelizowanej ustawy o prawie upadłościowym.

K.P.

Komentarze