Za 30 dni zwłoki w spłacie trafisz do rejestru dłużników!

Za 30 dni zwłoki w spłacie trafisz do rejestru dłużników! Od 13 listopada 2017 roku funkcjonuje znowelizowana ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych. Według ustawodawcy ma zapewnić większe bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i uszczelnianie rynku wymiany informacji gospodarczych. Teraz, zamiast 60 dni opóźnienia wystarczy 30 dni zwłoki w spłacie rachunku, czy faktury, aby trafić do rejestru dłużników. W przypadku, gdy wpis okaże się nieprawidłowy, dłużnik będzie mógł zgłosić sprzeciw do wierzyciela i BIG-u. Nowe przepisy ograniczyły możliwości wpisywania do rejestrów długów starszych niż 10 lat.

Szerszy zakres informacji

Wprowadzenie zmian umożliwiło uzyskanie szerszego zakresu informacji w raportach BIG o sprawdzanym przedsiębiorstwie m.in. ze względu na dostęp do nowych źródeł informacji, który – dzięki nowelizacji ustawy – dostały Biura Informacji Gospodarczej. Jak informuje BIG InfoMonitor w rejestrze widnieje obecnie ponad 2,2 mln dłużników, a kwota ich zadłużeń przekroczyła 37 mld złotych. Obecność w BIG ma swoje konsekwencje:
 • Powoduje ograniczony dostęp do kredytów,
 • może przeszkodzić w podpisaniu umowy z kontrahentem,
 • może przeszkodzić w podpisaniu umów długoterminowych z odroczonym terminem płatności jak choćby abonament na telefon, internet czy telewizję.

Łatwiejsza ocena wiarygodności z różnych rejestrów

Od wprowadzenia nowelizacji BIG może pozyskiwać informacje na temat

sprawdzanej firmy lub osoby z innych rejestrów, takich jak KRS, CEiDG (Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej), PESEL, REGON, CRRiU (Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości) oraz Rejestru Należności Publicznoprawnych. RNP informujący o długach podatkowych ma zacząć funkcjonować na początku przyszłego roku. Kolejną nowością, która została wprowadzona do raportu BIG jest ocena wiarygodności płatniczej analizowanej firmy. Zaś wydawana przez konsumenta zgoda na weryfikowanie go w BIG-ach, na rzecz firm, z których usług zamierza skorzystać będzie ważna przez 60 dni.

Łatwiej i szybciej?

Tak, dla wierzycieli. Od teraz wezwanie do zapłaty może być wysłane e-mailem, a nie, jak do tej pory, listem poleconym bądź wręczone osobiście, co w ocenie Krajowego Rejestru Dłużników jest ważną zmianą. Jak podkreśla prezes KRD Adam Łącki, by móc skorzystać z tego rozwiązania, należy w umowie z kontrahentem umieścić zapis mówiący o możliwości wysłania wezwania do zapłaty w tej formie. Istotne, że taką drogę kontaktu mogą wskazać pomiędzy sobą tylko firmy, natomiast jeśli przedsiębiorca sprzedaje coś konsumentowi – już nie.

Sprzeciw dłużnika i maksymalny okres zaległości

Po znowelizowaniu przepisów dłużnik ma prawo zgłosić sprzeciw zarówno do wierzyciela jak i BIG-u, np. w sprawie zagrożenia ujawnieniem w rejestrze. W sprzeciwie określa się żądanie oraz wskazuje się okoliczności i dowody uzasadniające sprzeciw. BIG zaś w uzasadnionych sprawach sprawdzi oraz przeanalizuje sytuację, a następnie wstrzyma ujawnianie danych. Może też je zaktualizować bądź całkowicie usunąć z rejestru, gdy okaże się, że są nieprawidłowe. Wierzyciel może wprowadzić do rejestru informacje dotyczące:
 • odroczenia terminu zapłaty należności
 • rozłożenia na raty spłaty zobowiązania
 • wszczęcia postępowania upadłościowego
 • wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego
 • wstrzymania wykonania ostatecznej decyzji, postanowienia lub innego orzeczenia
 • wszczęcia postępowania administracyjnego, postępowania podatkowego bądź sądowo-administracyjnego, jeżeli wszczęcie nastąpiło po ujawnieniu danych
 • wszczęcia postępowania w trybie nadzwyczajnym w sprawie ostatecznej decyzji, postanowienia lub innego orzeczenia
 • wniesienia sprzeciwu
 • umorzenia postępowania egzekucyjnego, w przypadku gdy nie upłynęło 5 lat od dnia, w którym postanowienie o umorzeniu tego postępowania stało się ostateczne
 • śmierci lub ustania bytu prawnego zobowiązanego
Powyższe informacje może wykreślić z rejestru nie później niż 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności uzasadniającej zmianę lub wykreślenie. Z dobrych wiadomości dla dłużników z pewnością jest informacja o nowych przepisach ograniczających wpisanie do BIG długów starszych niż 10 lat. Dotychczas ograniczenie mówiło o maksymalnym 10 letnim okresie obecności długu w rejestrze Biura Informacji Gospodarczej, i to niezależnie od daty powstania zadłużenia. Kolejną, jedną z najważniejszych zmian jest uznanie za czyn nieuczciwej konkurencji przekazanie przez wierzyciela do BIG nieprawdziwych danych o zaległości, czyli fałszywej informacji gospodarczej. Jeśli BIG – wbrew obowiązkowi – nie usunie lub nie zaktualizuje danych o należności, dopuści się czynu nieuczciwej konkurencji.
* Artykuł powstał na podstawie komunikatu prasowego BIG InfoMonitor oraz nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych.

K.P.

Komentarze