Kto może mi pomóc z kredytem frankowym?

Kto może mi pomóc z kredytem frankowym? Pomimo tego, że frank mocno staniał w ostatnim czasie, to wciąż kredyty w tej walucie są obciążeniem, którego trudno się pozbyć. Gdzie szukać pomocy w jak najszybszej spłacie?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Jest on przeznaczony dla osób fizycznych, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego, który stanowi znaczne obciążenie budżetu gospodarstwa domowego. „Środki w tym Funduszu pochodzą z wpłat kredytodawców (banków), które są dostosowane proporcjonalnie do wielkości posiadanego portfela kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych, których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 90 dni (…)” – podaje Bank Gospodarstwa Krajowego na swojej stronie internetowej.

Jakie są zasady przyznawania wsparcia?

Jest ono udzielane w oparciu o umowę zawieraną między bankiem a kredytobiorcą. Wsparcie jest wypłacane maksymalnie przez okres 18 miesięcy w wysokości równowartości rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego. Miesięczna kwota wsparcia nie może przekraczać 1500 zł. Zwrot otrzymanego wsparcia następuje po okresie dwóch lat. Z funduszu nie są przyznawane darowizny ani zapomogi. Jedynym wsparciem jest przejęcie spłaty kredytu. Na jednego kredytobiorcę może zostać przeznaczone maksymalnie 27 tys. zł.

Wsparcie może być przyznane jeżeli spełniony jest jeden z warunków (lub więcej) określonych przez BGK:

  1.  W dniu złożenia wniosku o wsparcie kredytobiorca posiada status bezrobotnego.
  2. Kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 60% dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe.
  3. Miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego nie przekracza 634 zł (w przypadku gospodarstwa jednoosobowego) i 514 zł (w przypadku gospodarstwa wieloosobowego).
Warunkiem otrzymania wsparcia jest złożenie wniosku w banku, z którym została zawarta umowa kredytowa. W przypadku, gdy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, kredytobiorca zawrze umowę o przyznanie wsparcia ze swoim bankiem kredytującym. Jest ona zawierana w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Darmowa analiza umów kredytów „frankowych”

Warto skorzystać z bezpłatnej pomocy. Tym bardziej, gdy jest świadczona przez doświadczonych prawników i specjalistów finansowych. Jakie korzyści przynosi analiza umów dotyczących kredytów w walutach obcych? Istotną korzyścią dla Ciebie i ważnym zadaniem podczas analizowania każdej umowy kredytowej to weryfikacja wszystkich zapisów w umowie pod kątem ich abuzywności (tj. czy są niedozwolone). Wiele umów, które dotyczą kredytów udzielonych we franku, czy innej walucie obcej są często obarczone takimi zapisami, których treść jest zbliżona do tych, które zostały zarejestrowane w rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dzięki analizie możliwe jest podjęcie dalszych kroków, które mogą umożliwić odzyskanie kwoty należnej do zwrotu.

Skorzystaj z wiedzy i pomocy naszych specjalistów! Zgłoś się na bezpłatną analizę umowy kredytowej.
Wzór wniosku o przyznanie wsparcia [Fundusz Wsparcia Kredytobiorców]

K.P.

Komentarze