Odszkodowanie za wypadek śmiertelny bliskiej osoby

Odszkodowanie za wypadek śmiertelny bliskiej osoby Czy najbliższym członkom rodziny przysługuje odszkodowanie bądź zadośćuczynienie za wypadek śmiertelny? Czy poza odszkodowaniem rodziny ofiar wypadków mogą liczyć na rekompensatę za poniesioną krzywdę moralną?

Rekompensata i renta

Renty domagać mogą się ci, względem których zmarły zobowiązany był do spłaty alimentów. Na rekompensatę mogą zaś liczyć te osoby, które poniosły krzywdy moralne bądź ich sytuacja życiowa lub finansowa uległa znacznemu pogorszeniu. Pomoc ta jest jednorazowa i otrzymać ją można tylko wtedy, gdy wykaże się, że wskutek śmierci sytuacja życiowa uległa znacznemu pogorszeniu. Nawet, gdy zmarły nie dostarczał rodzinie środków na utrzymanie, można domagać się zadośćuczynienia, ze względu na poniesioną krzywdę. Krzywdą w tym przypadku jest oczywiście utrata członka rodziny, ponieważ spotyka się to z wieloma ograniczeniami życiowymi. Gdy poszkodowany korzysta z pomocy specjalistów, tj. psychologa, psychiatry etc. w związku ze śmiercią członka rodziny może starać się o wyższe kwoty zadośćuczynienia bądź odszkodowania. Kwoty te zasądza sąd.

Kto ponosi koszty?

Artykuł 446 kodeksu cywilnego stanowi, że jeśli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, należy zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł. Zaś osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać – od zobowiązanego do naprawienia szkody – renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, tylko wtedy, gdy z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

Jak ustalana jest wysokość odszkodowania?

Zazwyczaj na podstawie cierpienia po śmierci poszkodowanego, stopnia krzywdy, który został spowodowany jego śmiercią, stopniem pokrewieństwa czy wpływem śmierci na funkcjonowanie rodziny. Istotny jest też wiek osoby, która jest uprawniona do otrzymywania zadośćuczynienia oraz funkcja, jaką zmarły pełnił w rodzinie.

Bliskim poszkodowanego będzie łatwiej o zadośćuczynienie

Na wniosek Rzecznika Finansowego Sąd Najwyższy uchwalił, że sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu. Uchwała ta dotyczy również przypadków, w których członek rodziny jest w tzw. stanie terminalnym czy wegetatywnym.
„Choć uchwała dotyczy w głównej mierze wypadków komunikacyjnych, będzie miała szersze znaczenie. Może być przywoływana w przypadku osób poszkodowanych na skutek błędów medycznych, przez rolnika czy w wypadkach przy pracy.  W takich sytuacjach poszkodowany może znaleźć się w stanie, w którym niemożliwe jest utrzymywanie z nim normalnych relacji i więzi rodzinnych. A to stanowi naruszenie dobra osobistego osób bliskich, które zasługuje na zadośćuczynienie pieniężne.” – wyjaśnia Tomasz Młynarski, radca prawny w biurze Rzecznika Finansowego.
Nie wiesz jak uzyskać odszkodowanie? Potrzebujesz pomocy prawnej? Napisz lub zadzwoń do nas a zajmiemy się Twoją sprawą!
* Artykuł powstał na podstawie fragmentu Kodeksu cywilnego o zadośćuczynieniach oraz komunikacie prasowym Rzecznika Finansowego.

K.P.

Komentarze