Jak ogłosić upadłość konsumencką w 2023 roku? Krok po kroku.

Jak ogłosić upadłość konsumencką w 2023 roku? Krok po kroku.

Upadłość konsumencka dla wielu stała się symbolem na nowy start i możliwością uporządkowania swojej zawiłej sytuacji finansowej. Nowy rok, być może dla Ciebie również jest to okazja do uporządkowania swoich zobowiązań. Kluczowe pytanie brzmi: jak ogłosić upadłość konsumencką?

Jak we właściwy sposób ogłosić upadłość konsumencką?

Krok pierwszy: pytania, które należy sobie zadać przed złożeniem wniosku i rozpoczęciem procedury.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej można złożyć samemu. Samo złożenie wniosku nie gwarantuje jego pozytywnego rozpatrzenia! Postępowanie toczy się bez udziału wnioskodawcy, dlatego istotne jest odpowiednie przygotowanie i skompletowanie dokumentów oraz dowodów w sprawie.

Natomiast skorzystanie z pomocy wyspecjalizowanej kancelarii pomoże uniknąć błędów tego rodzaju przy składaniu wniosku. Przed rozpoczęciem procedury warto przemyśleć dostępne opcje.

Nasza kancelaria na tym etapie proponuje rzetelne sprawdzenie dokumentów i zweryfikowanie, czy dana sprawa kwalifikuje się do procedury ogłoszenia upadłości konsumenckiej. To jeden z powodów, dla których rekomenduje się skorzystanie z usług odpowiedniej kancelarii.

Krok drugi: ile tak naprawdę wiesz o prawidłowo sporządzonym wniosku o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

W pierwszej kolejności należy ustalić Sąd, do jakiego należałoby złożyć wniosek. Miejscem składania wniosków jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania dłużnika. Wniosek składa się na formularzu urzędowym, który jest ogólnodostępny w Sądzie. Można go pobrać również ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Wypełniony formularz składa się w dwóch egzemplarzach wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami. Opłata za wniosek to koszt 30 zł.

Wnioskodawca w formularzu powinien zawrzeć informacje odnośnie do:

– zadłużenia,

– wierzyciela (jego nazwa, siedziba, wysokość wierzytelności oraz termin wymagalności roszczenia),

– aktualnego stanu majątku wraz z szacunkową wyceną jego składników,

– aktualnej sytuacji finansowej, informacji o osiąganych dochodach.

– okoliczności uzasadniających wniosek i ich uprawdopodobnienie.

To musisz wiedzieć o uzasadnieniu wniosku!

W uzasadnieniu wnioskodawca powinien wykazać, że jest on niewypłacalny, a ten stan jest trwały. Wykazując swoją niewypłacalność, dłużnik zobowiązany jest do opisania swojej aktualnej sytuacji finansowej, wysokości aktualnych dochodów, kosztów utrzymania oraz wysokości swoich wymagalnych zadłużeń.

Kluczem jest także opisanie okoliczności, w jaki sposób doszło do osiągnięcia stanu niewypłacalności. Należy w sposób zwięzły wytłumaczyć historię swoich zadłużeń, a także przytoczyć sytuacje losowe, które miały wpływ na utratę płynności finansowej (jak utrata pracy, czy poważna choroba). Nie należy pomijać opisu, ponieważ pozwala on na jak najlepsze zaznajomienie się Sądu z powodami, jakie doprowadziły do złej sytuacji finansowej, aby postępowanie nie zakończyło się odmową.

Na potwierdzenie powyższych informacji wnioskodawca jest zobligowany do złożenia wszystkich dokumentów potwierdzających sytuację finansową tj.: nakazy zapłaty wraz z klauzulą wykonalności, pisma komornicze, umowy o kredyty/pożyczki.

Do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wraz z dniem 24 marca 2019 roku konsumenci są zobligowani dołączyć nowe dane, w tym oświadczenie o prawdziwości danych we wniosku – pod rygorem odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych – art. 522 pr. upadłościowego.

Nierzetelnie sporządzony wniosek może wydłużyć procedurę postępowania upadłościowego, a nawet doprowadzić do jego umorzenia bez wyznaczenia terminu rozprawy!

Niemniej jednak wniosek może być niezupełny i mieć braki. Sąd może wezwań do uzupełnienia braków w terminie 7 lub 14 dni pod rygorem zwrotu wniosku. Natomiast, jeżeli umorzy postępowanie już na samym początku – należy ponownie złożyć wniosek i ponownie go opłacić.

Krok trzeci: co zrobić, aby przyspieszyć procedurę w Sądzie?

Po złożeniu wniosku Sąd na posiedzeniu niejawnym (bez obecności dłużnika) może wydać postanowienie o ogłoszeniu upadłości lub wyznaczyć termin rozprawy. Podczas rozprawy często są weryfikowane informacje zawarte we wniosku, głównie w zakresie przyczyn niewypłacalności, czy sytuacji osobistej i finansowej wnioskodawcy. Sąd upadłościowy weryfikując wniosek, przywiązuje większą uwagę do kompletności dokumentów dotyczących zadłużenia i wierzycieli.

Rekomendowane jest skorzystanie z fachowej pomocy kancelarii prawnej lub prawnika, ponieważ odpowiednie wypełnienie wniosku i jego uzasadnienie będzie miało znaczący wpływ na decyzję sądu i czas trwania procedury związanej z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej.

Przepisy nie określają jednoznacznie, ile trwa proces ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Każdy przypadek to indywidualna weryfikacja. Przyjmuje się, że sąd ma 2 miesiące na rozpoznanie wniosku. Czas ten może się zarówno skrócić, jak i wydłużyć. Czas trwania procedury zależny jest od wielu czynników, takich jak ile spraw aktualnie toczy się w danej instytucji lub czy dłużnik posiada majątek.

Krok czwarty: co tak naprawdę daje ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Na zakończenie warto pamiętać, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej to dopiero początek. Ogłoszenie upadłości jest skutecznym sposobem na oddłużenie i odbudowanie swojej sytuacji finansowej. Upadłość konsumencka daje komfort psychiczny, jakim jest wolność od wezwań i wizyt komornika, umorzenie części lub całości długów, zaspokojenie roszczeń wierzycieli z majątku dłużnika. Ogłoszenie upadłości skutkuje także brakiem możliwości zarządzania swoim majątkiem. Pomaga wyjść na prostą, ale może być też bolesny w skutkach.

Masz problemy finansowe? Nie masz możliwości regulowania zaległości finansowych? Nie wiesz jak ogłosić upadłość konsumencką? Ogłoszenie upadłości zagwarantuje Ci szybkie pozbycie się wszystkich długów, uwolni od wieloletnich spłat i problemów z komornikiem. Nasi specjaliści przeanalizują Twoją sytuację.

Zgłoś się do nas! https://emediator.pl/upadlosc-konsumencka/

Komentarze