Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies stosowana w serwisie www.emediator.pl

Wersja A1 z dnia 1 czerwca 2018 roku.  
 • Zasady ogólne przyjętej przez nas Polityki prywatności
  1. eMediator Sp. z o. o. (dalej także jako: ADO lub Administrator) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników odwiedzających strony internetowej prowadzone pod adresem www.emediator.pl oraz pozostał serwisy ADO (dalej jako: serwis). W tym zakresie kierujemy się zwłaszcza zasadami wynikającymi z poniższych ustaw i przepisów wydanych na ich podstawie:
   1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO);
   2. Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000);
 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( U. tj. z 2017 poz. 1219 ze zm., dalej jako: UŚUD);
 1. ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. tj. z 2017 r. poz. 1907 ze zm., dalej jako: Pr.tel).
 1. Administratorem Danych Osobowych osób korzystających z Serwisu jest eMediator Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Dunikowskiego 10 w Gliwicach, NIP: 6312650633, REGON: 243367376, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Polityka prywatności określa m.in.:
  1. zakres i sposób przetwarzania przez nas danych osobowych użytkowników Serwisu (dalej jako: Użytkownik),
  2. o możliwości uzyskiwania dostępu do tych danych,
 • sposób wykorzystywania tych danych,
 1. politykę wykorzystywania plików cookies w Serwisie.
     
 • Sposoby zbierania danych o Użytkowniku
  1. Zależy nam na jak najlepszym dopasowaniu świadczonych przez nas usług do sytuacji użytkownika oraz ułatwieniu Użytkownikowi kontaktu z nami. W tym celu zbieramy różnorodne dane o użytkowniku. Zbieramy i przetwarzamy i) te dane, które Użytkownik sam nam poda , ii) dane zbierane automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa dalej.
  2. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszych serwerów. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Wykaz niektórych spośród informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:
   1. publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika);
   2. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwe;
 • czas nadejścia zapytania;
 1. pierwszy wiersz żądania http;
 2. kod odpowiedzi http;
 3. liczbę wysłanych przez serwer bajtów;
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście na Stronę ADO nastąpiło przez odnośnik (afiliacja);
 • informacje o przeglądarce użytkownika;
 1. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
 1. Podstawę przetwarzania danych osobowych Użytkownika stanowi:
  1. Zgoda na korzystanie przez Użytkownika z Plików Cookie (ciasteczek). Więcej na temat ciasteczek w pkt. 5.
 2. Podstawę przetwarzania danych osobowych Użytkownika może stanowić:
  1. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych. Zgoda może być wyrażona przez Użytkownika wyłącznie dobrowolnie, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza kontaktowego, w serwisach (na stronach) ADO albo w inny sposób, tj. poprzez opcję zapisz się do NEWSLETTERA. Dane podane w formularzu przetwarzane są dla celów określonych w zgodzie. ADO pozyskuje wskazane poniżej zgody:
  2. Zgoda na przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych i statystycznych ADO, w tym profilowania danych osobowych Klienta;
 • Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych i ofert od ADO;
 1. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych o nowych ofertach, produktach i usługach w postaci newslettera;
 2. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie jego nr. telefonu celem kontaktu z Użytkownikiem na jego prośbę w tym zgoda na kontakt dla celów marketingu bezpośredniego produktów i usług ADO.
 1. Udzielona przez Użytkownika zgoda na przetwarzanie jego danych osobowych jest: i) dobrowolna, , ii) konkretna, iii) świadoma, iv) jawna i wyraźnie potwierdzona przez Użytkownika. ADO stosuje do pozyskania zgód politykę opt- in, co oznacza, iż dopiero zaznaczenie checkboxa stanowi o wyrażeniu przez Użytkownika zgody wskazanej treści.
 2. Użytkownik w każdej chwili ma prawo uzyskania informacji o przetwarzanych jego danych, prawo wglądu oraz poprawiania swoich danych, prawo sprostowania danych, prawo do bycia zapomnianym, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia jego danych osobowych, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz prawo cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w tym ma Pan/ Pani prawo:
  1. dostępu do Pana/Pani danych osobowych – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pana/Pani dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do nich oraz przekazania Panu/Pani informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO.
  2. sprostowania Pana/Pani danych osobowych – żądania od administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 • usunięcia Pana/Pani danych osobowych – żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo do usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej.
 1. ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej.
 2. przenoszenia danych osobowych – otrzymania od administratora Pana/Pani danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.
 1. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 2. Celem realizacji powyższych uprawnień należy przesłać wiadomość mailową na adres biuro@emediator.pl zawierającego następujące dane: adres e-mail bądź numer telefonu oraz uzasadnienie i treść żądania, np. usunięcia danych bądź ich zmiany- w tym przypadku należy wskazać nowy adres e-mail, na który ma być świadczona usługa newslettera.
   
 • Profilowanie.
  1. W procesie świadczenia usług podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany na podstawie danych, które o Tobie posiadamy, w tym podanych przez Ciebie w formularzu oraz przechowywanych w plikach logów serwera WWW. W oparciu o te informacje przypisujemy Ci profil osobowy istotny z punktu widzenia możliwości zaoferowania Ci usług świadczonych przez naszych partnerów. Decyzje te są podejmowane automatycznie na podstawie wypracowanego przez nas modelu scoringowego. Decyzje podejmowane automatycznie mają wpływ na dobór oferowanych Użytkownikowi produktów i usług.
  2. Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do oceny niektórych spośród Twoich cech, w szczególności do analizy Twojej sytuacji ekonomicznej, preferencji, zainteresowań i lokalizacji. My profilujemy Użytkowników dla potrzeb, z którymi wiąże się prowadzona przez nas działalność np. pomoc w upadłości konsumenckiej, analizowanie spraw na etapie przedsądowym, odzyskiwanie wpłat za wysokie ubezpieczenie kredytu, pomoc w mediacji z instytucjami kredytowymi, prowadzenie postępowań restrukturyzacyjnych.
  3. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów marketingu bezpośredniego produktów i usług ADO jest konieczne dla prawidłowego prowadzenia działalności przez ADO. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów marketingowych, o których mowa wyżej, odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.
  4. Jeżeli nie zgadzasz się z naszą oceną uzyskaną poprzez profilowanie danych, możesz żądanie do zaprzestanie profilowania danych osobowych.
   
 • Przekazywanie danych Użytkownika.
  1. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w tym dostawcom usług IT oraz podmiotom przetwarzającym [np. Home.pl, Freshmail, Livespace, Canva, Salesmenago, Vicarius, Nozbe] – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
  2. Z ww. systemami, podpisane zostały nadto stosowne Umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniem o zapewnieniu przez te podmioty odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
  3. Ponadto, jeśli wyraził/a Pani/Pan zgodę na komunikację w celach marketingowych, Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT czy agencjom marketingowym, a także podmiotom przetwarzającym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
  4. Pani/ Pana dane nie są Pani przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
   
 • Zakres danych gromadzonych o użytkowniku za pośrednictwem Serwisu oraz sposób ich wykorzystania.
  1. Zakres przetwarzania danych zależy od zakresu udzielonej przez Użytkownika zgody, przy czym, jak zastrzeżono, celem realizacji z usługi Użytkownik obowiązany jest wyrazić wszystkie zgody.
  2. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik powinien podać dane umożliwiające jego identyfikację oraz kontakt z nim, tj. co najmniej imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Na etapie wypełniania formularza kontaktowego ADO nie wymaga innych danych osobowych.
  3. W przypadku niektórych produktów i usług konieczne może stać się podanie bardziej szczegółowego zakresu danych osobowych. W takim przypadku cele przetwarzania zostaną wskazane podczas rozmowy telefonicznej Użytkownika z konsultantem ADO, bądź jednocześnie wraz z odpowiednim formularzem służącym do zarejestrowania odpowiednich danych osobowych przez Użytkownika.
  4. ADO zbiera dane podane przez Użytkownika w celu przedstawienia użytkownikowi oferty produktów finansowych (w szczególności kredytów i pożyczek, produktów mających na celu restrukturyzację zadłużenia, produktów ubezpieczeniowych oraz inwestycyjnych). W związku z tym dane osobowe klienta mogą być wykorzystywane w szczególności dla następujących celów:
   1. weryfikacji tożsamości Użytkownika, w tym w drodze rozmowy telefonicznej;
   2. przedstawienia oferty określonego produktu lub usługi partnera biznesowego ADO;
 • nawiązania kontaktu z Użytkownikiem bezpośrednio przez partnera biznesowego ADO;
 1. realizacji praw osób, których dane dotyczą;
 2. działań marketingowych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wliczając analizę zachowań i potrzeb użytkowników, analizę rynku;
 3. wysyłanie newslettera bądź wysyłkę wiadomości SMS, albo wysyłanie zestawienia, po wyrażeniu odpowiedniej zgody;
 • tworzenia baz danych użytkowników;
 • ulepszenia naszej oferty oraz zawartości Serwisu;
 1. w innych celach określonych w niniejszej polityce prywatności.
 1. ADO może na zasadach określonych w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych (art. 21 RODO), powierzać ich przetwarzanie podmiotom trzecim bez odrębnej zgody użytkownika.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być również przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od ADO tych danych.
   
 • Zasady regulujące korzystanie z plików cookies
  1. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu może się wiązać z zapisywaniem i przechowywaniem na komputerze użytkownika (lub innym urządzeniu umożliwiającym dostęp do Serwisu, np. smartfonie) tzw. plików cookies. Pliki cookies to pliki tekstowo-numeryczne umożliwiające korzystanie z różnych funkcji stron internetowych, np. gromadzą informacje o sposobie korzystania z danej strony, umożliwiają zapisanie stanu sesji użytkownika czy pozwalają na dopasowanie i optymalizację wyświetlanych treści do jego preferencji.
  2. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
  3. Pliki cookies są wysyłane i mogą być zapisywane na komputerze Użytkownika w sposób, który umożliwia dostęp do nich w następujących celach:
   1. dopasowania treści zamieszczonych w Serwisie do indywidualnych preferencji i potrzeb użytkownika (profilowanie, patrz wyżej);
   2. statystycznych, dotyczących aktywności na stronach Serwisu (np. informacje o geograficznej lokalizacji użytkowników, częstotliwości korzystania z naszych usług, raporty zainteresowań i danych demograficznych), w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania przez użytkowników z Serwisu oraz ulepszenia jego zawartości, np. Google Analytics;
 • reklamy behawioralnej, kontekstowej oraz remarketingu, np. Google AdWords, Google AdSense, reklamy z wykorzystaniem technologii marketingu afiliacyjnego;
 1. ADO informuje Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
  • piksel konwersji Facebooka, Linkedina, Twittera, Google +, Goldenline – w celu zarządzania reklamami na ww. Portalach i prowadzenia działań remarketingowych,
 2. Zapisywanie lub korzystanie z plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w komputerze użytkownika ani oprogramowaniu zainstalowanym na tym komputerze.
 3. Użytkownik ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.
 4. Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza zapisywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie zablokować opcję zapisu plików cookies lub udzielić zgody na ich zapis na swoim komputerze poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej, ustawień reklam, ustawień reklam aplikacji mobilnych i wszelkich innych dostępnych metod.
 5. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/ w języku polskim oraz na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ w języku angielskim. Wyłączenie zapisu plików cookies może jednak utrudnić korzystanie z Serwisu, w szczególności poprzez ograniczenie lub wyłączenie niektórych funkcji Serwisu. W związku z tym zalecane jest wyrażenie zgody na używanie przez przeglądarkę plików cookies.
 6. Jednocześnie informujemy, iż jeżeli przeglądarka użytkownika akceptuje pliki cookies, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie tych plików cookies zgodnie z przepisami polskiego prawa, w szczególności art. 173 ustawy Pr. tel. W szczególności zawartość plików cookies może być przekazywana reklamodawcom i partnerom współpracującym z ADO w zakresie usług oferowanych na stronach Serwisu lub reklamowanych za jej pośrednictwem.
 7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć zainstalowane pliki cookies, korzystając z odpowiedniej opcji w przeglądarce, której używa. W razie przeglądania Serwisu w trybie incognito przeglądarki, wszystkie pliki cookie zainstalowane podczas wizyty w Serwisie są domyślnie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Szczegółów należy szukać u dostawcy oprogramowania przeglądarki lub w sekcji „pomoc” w menu przeglądarki.
 8. Pliki cookies zamieszczane są także w telefonie Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 
 • Środki ochrony danych osobowych
Informacje o Użytkowniku są przetwarzane przez ADO z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania polskiego prawa, w szczególności wskazanych we wstępie niniejszej Polityki. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności dostęp do danych osobowych Użytkowników mają dostęp jedynie upoważnione osoby (pracownicy ADO), którzy są zobowiązani do zachowania tych danych w tajemnicy. Zbiór danych osobowych użytkowników Serwisów ADO służyć może do tworzenia bazy danych i jest traktowany jako baza danych osobowych.    
 • Zmiany Polityki
Rozszerzenie lub zmiana zakresu lub treści świadczonych przez nas usług, a także zmiany przepisów prawnych mogą spowodować, iż konieczne stanie się wprowadzenie zmian do Polityki prywatności. W takiej sytuacji poinformujemy użytkownika o zmianach w zakładce „Polityka prywatności”. Wraz ze zmianą wersji Polityki prywatności pojawi się data oznaczająca dzień jej wdrożenia oraz sygnatura oznaczająca daną wersję Polityki. Żadna zmiana nie wpłynie negatywnie na fundamentalne prawo Użytkownika do sprawowania przez niego kontroli nad przetwarzanymi przez nas danymi.    
 • Kontakt z administratorem Serwisu
  1. Dokładamy wszelkich starań, aby umożliwić użytkownikom zgłaszanie wszelkich uwag, sugestii, wskazówek oraz zastrzeżeń co do przyjętej przez nas polityki przetwarzania danych. Za kontakt z Państwem odpowiedzialny jest pracownik działu obsługi klienta. Wszelkie kwestie związane z treścią niniejszej Polityki prosimy wysyłać pod adres e-mail: biuro@eMediator.pl.
  2. Wypełniając regulację art. 13 ust. 1 lit. b RODO, ADO wskazuje, iż nie wyznaczył Inspektor Ochrony Danych Osobowych.