Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

§ 1

Definicje

 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę, warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Pojęcia używane w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenia:
1)    Usługodawca – eMediator.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, ul. Dunikowskiego 10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000476840, NIP 6312650633, świadcząca Usługi za pośrednictwem Serwisu; 2)    Użytkownik – usługobiorca, przedsiębiorca lub konsument, który korzysta z Usług udostępnianych lub oferowanych za pomocą Serwisu przez Usługodawcę; 3)    Serwis – system aplikacji internetowych stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki, w tym graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami udostępniony pod domeną www.emediator.pl; 4)    Usługi – wykonanie świadczenia bez jednoczesnej obecności Stron (na odległość) poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne; 5)    Potwierdzenie Realizacji – zawiadomienie Użytkownika na wskazany przez niego adres e-mailowy lub korespondencyjny przez Usługodawcę o uzgodnieniu warunków umowy, zawierające treść oferty (umowy), w tym cenę i warunki płatności, dane dotyczące Usługi oraz szczegóły jej świadczenia; 6)    Regulamin – niniejszy dokument, który jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Regulamin jest bezpłatnie dostępny w Serwisie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie; 7)    e-mail – adres poczty elektronicznej; 8)    Strony – Usługodawca i Użytkownik.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i administratorem Serwisu jest Usługodawca.
 2. Podczas korzystania z Serwisu, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania treści Regulaminu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.
 3. Zasady ochrony danych osobowych oraz politykę plików cookies wykorzystywanych w Serwisie określa zamieszczona w Serwisie Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies, dostępna pod adresem http://emediator.pl/polityka-prywatnosci/.
 4. Usługodawca świadczy Usługi w zakresie i na warunkach określonych w  Regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeżeli zostanie ona złożona Użytkownikowi i przez niego zaakceptowana w formie odrębnej umowy.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści innych niż określone Regulaminem, reklamowych lub o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać wadliwe funkcjonowanie Serwisu, w tym działań powodujących rozchwianie lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy. W razie otrzymania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych dostarczanych przez Użytkownika, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych.

§ 3

Rodzaj i zakres świadczonych Usług

Regulamin obejmuje następujące Usługi świadczone przez Usługodawcę: a)    bezpłatny newsletter wysyłany przez Usługodawcę poprzez system mailingowy dostępny dla wszystkich użytkowników sieci Internet, b)    zawarcie umów w przedmiocie usług świadczonych na podstawie odrębnych umów zawartych z Użytkownikami.

§ 4

Warunki zawarcia umowy i rozpoczęcia świadczenia usług

 1. Świadczenie usług, o których mowa w § 3 pkt a) i zawarcie umowy o korzystanie z tych usług następuje na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji o charakterze marketingowo – handlowym drogą elektroniczną, na podany adres e-mail Użytkownika. Zgoda na otrzymanie tych informacji może być wyrażona poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zawierającego co najmniej imię oraz adres e-mail Użytkownika. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia tych usług najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia wypełnienia formularza.
 2. Informacje zamieszczone w Serwisie w przedmiocie usług, o których mowa w § 3 pkt b) nie stanowią oferty zawarcia umowy dotyczącej oferowanych w nim usług, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
 3. Przyjęcie zaproszenia do zawarcia umowy o świadczenie usług, o których mowa w § 3 pkt b)  następuje poprzez wypełnienie przez Użytkownika odpowiedniego formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie. Przez prawidłowe wypełnienie formularza kontaktowego, Użytkownik składa Usługodawcy niewiążącą propozycję zawarcia odpowiedniej umowy.
 4. Po otrzymaniu propozycji zawarcia umowy, Usługodawca skontaktuje się z Użytkownikiem drogą e–mailową lub telefoniczną w celu uzyskania dodatkowych informacji niezbędnych do zawarcia umowy oraz przedstawiając ofertę zawarcia umowy w przedmiocie świadczenia usług, o których mowa w § 3 pkt b), jeżeli Użytkownik spełni w ocenie Usługodawcy warunki niezbędne do jej zawarcia.
 5. Oferta wiąże Użytkownika przez 7 dni od chwili dojścia do niego oferty na wskazany adres e-mailowy lub przeprowadzenia rozmowy telefonicznej. Przed upływem tego okresu, nie więcej niż 2 razy, Usługodawca może skontaktować się z Użytkownikiem w celu uzyskania odpowiedzi czy Użytkownik ofertę przyjął czy też ją odrzucił. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy następuje poprzez wysłanie przez Użytkownika oświadczenia o treści wskazanej przez Usługodawcę.
 6. Chwilą zawarcia i momentem, w którym umowa w przedmiocie usług określonych w § 3 pkt b) dochodzi do skutku jest wysłanie przez Usługodawcę Potwierdzenia Realizacji. W Potwierdzeniu Realizacji zostanie wysłany komunikat pozwalający na identyfikację zamówionej usługi oraz Użytkownika.
 7. Potwierdzenie Realizacji musi zostać wysłane Użytkownikowi w terminie do 5 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę zgody na zawarcie umowy. Jeżeli Usługodawca nie wyśle Potwierdzenia Realizacji na wskazany przez Użytkownika adres e-mailowy lub korespondencyjny w terminie 5 dni od chwili otrzymania przez Użytkownika zgody na zawarcie umowy, oferta wygasa, a umowa nie dochodzi do skutku.

§ 5

Rezygnacja ze świadczenia Usług

 1. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować ze świadczenia Usług określonych w § 3 pkt a) oraz otrzymywania informacji o charakterze marketingowo – handlowym bądź zmodyfikować swoje zamówienie poprzez wysłanie wiadomości e-mailowej na adres biuro@emediator.pl.
 2. Rezygnacja, o które mowa powyżej jest jednoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług, o których mowa w 3 pkt a).
 3. Rezygnacja z usług określonych w 3 pkt b) odbywa się na zasadach określonych w odrębnej umowie zawartej z Użytkownikiem.

§ 6

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

 1. Celem korzystania z Serwisu niezbędne jest:
a)    połączenie z siecią Internet, b)    przeglądarka internetowa, w tym Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0, Mozilla Firefox w wersji co najmniej 2.0 lub Google Chrome, c)    posiadanie konta e-mail do odbierania poczty elektronicznej, d)    włączona obsługa Cookies i Java Script.
 1. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu.

§ 7

Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Użytkownik może składać reklamacje w sprawach związanych z Usługami:
a)    w formie pisemnej, przesłane na adres Usługodawcy wskazany w definicji Usługodawcy, b)    drogą elektroniczną, w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres biuro@emediator.pl, c)    za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisie w zakładce http://emediator.pl/kontakt/.
 1. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a)    oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail oraz numer telefonu, a w przypadku osób prawnych: nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją); b)    opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 1. Usługodawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania i zawiadomi składającego o wyniku rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej, telefonicznej lub elektronicznej, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w reklamacji.
 2. W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego wykonania Usługi w sposób zgodny z żądaniem Użytkownika.

§ 8

Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikających z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Usługodawcy.
 2. W odniesieniu do informacji prezentowanych w ramach Serwisu, które zostały w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, lub kompletność tych informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Użytkownika.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, umów obowiązujących pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, jak też działań sprzecznych z dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasad współżycia społecznego, jak również w celu obejścia prawa, wyłudzenia świadczenia, oszustwa lub innych działań niezgodnych z przepisami prawa.
 4. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Użytkownika formularzy dostępnych w Serwisie, w szczególności braku dostępu do Usług z powodu podania przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych kontaktowych, pełną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

§ 9

Własność intelektualna

 1. Usługodawca oświadcza, że w związku z wykonywaniem świadczenia na rzecz Użytkownika udostępnia Użytkownikowi treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim.
 2. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa ochrony własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Usługodawca udziela licencji niewyłącznej, nieograniczonej w czasie do korzystania z Usług dla własnych potrzeb Użytkownika. Jeżeli Użytkownikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wówczas licencja obejmuje prawo do korzystania w powyższym zakresie, przez wszystkie osoby zatrudnione lub wykonujące zlecenia bądź inne usługi na rzecz lub dla wykonywania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Usługodawcę. Usługodawca nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało niewadliwie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych swojego systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwiać Użytkownikom korzystanie z Usług. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany w Serwisie przed rozpoczęciem prac.
 3. Strony zobowiązują się do powstrzymywania od wysyłania do siebie treści o charakterze bezprawnym, naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym czasie. Zmiany w Regulaminie będą udostępniane Użytkownikowi poprzez ich umieszczenie w Serwisie. Do świadczenia Usług ma zastosowanie Regulamin w brzmieniu obowiązującym na dzień zawarcia umowy.
 5. Postanowienia Regulaminu nie naruszają możliwości powoływania się przez Użytkowników będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2013 r., poz. 1422), a także innych obowiązujących przepisów prawa.
 7. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów prawa.