Koszty windykacji sądowej

Koszty windykacji sądowej Postępowanie sądowe to przykra ostateczność. Mino to liczba procesów w sprawach o odzyskanie należności systematycznie rośnie. Rozprawa w sądzie niekoniecznie musi oznaczać końca mediacji, ale niewątpliwie daje wierzycielowi do ręki potężny oręż. Wyrok sądu nie jest równoznaczny z odzyskaniem wierzytelności, umożliwia jej zasądzenie i stwierdza jej istnienie. Pozwala też wystrzec się przedawnienia, a przede wszystkim daje możliwość przymusowego egzekwowania należności w postępowaniu egzekucyjnym. Zasady naliczania kosztów sądowych określone zostały w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2005 Nr 167, poz. 1398). Naczelną zasadą wynikającą z przepisów przywołanej ustawy jest ta, iż wszelkie wydatki ponosi osoba wnosząca do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. W razie wniesienia pozwu, będzie nim więc powód.

Zgodnie z przepisami, wnosząc pozew w sprawie o prawa majątkowe, należy ponieść opłatę stosunkową wynoszącą 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 tys. złotych. Taka stawka jest stawką podstawową w razie postępowania zwykłego, tj. gdy sprawa nie podlega rozpoznaniu w ramach postępowania uproszczonego albo nakazowego. Występując na drogę sądową należy ustalić czy sprawa podlega rozpoznaniu w postępowaniu upominawczym czy nakazowym, a jeżeli tak – to czy możliwe jest jej procedowanie w postępowaniu uproszczonym. Rodzaj postępowania wpływa bowiem na koszty jakie trzeba będzie ponieść. Wierzyciel występujący z pozwem w postępowaniu nakazowym albo elektronicznym postępowaniu upominawczym jest zobowiązany do wniesienia 1/4 opłaty od 5% wartości przedmiotu sporu. W przypadku postępowania nakazowego, wniesienie zarzutów od nakazu zapłaty będzie oznaczało konieczność dopłaty ¾ opłaty do wysokości odpowiadającej 5% wartości przedmiotu sporu. Opłata ta ciąży jednak na zgłaszającym sprzeciw pozwanym. W przypadku postępowania upominawczego innego niż elektroniczne i uproszczone, wnosi się całą opłatę (5% w.p.s.). Decydując się na trzecią drogę, którą w tym przypadku jest postępowanie uproszczone pobiera się od pozwu opłatę stałą, uzależnioną od wartości przedmiotu sporu:

 • do 2000 złotych – 30 złotych;
 • ponad 2000 złotych do 5000 złotych – 100 złotych;
 • ponad 5000 złotych do 7500 złotych – 250 złotych;
 • ponad 7500 złotych – 300 złotych.
Do wydatków należy także doliczyć koszt zastępstwa procesowego. Minimalne stawki określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. Uzależnione są one od wartości przedmiotu sprawy:
 • do 500 zł – 60 zł;
 • powyżej 500 zł do 1.500 zł – 180 zł;
 • powyżej 1.500 zł do 5.000 zł – 600 zł;
 • powyżej 5.000 zł do 10.000 zł – 1.200 zł;
 • powyżej 10.000 zł do 50.000 zł – 2.400 zł;
 • powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 3.600 zł;
 • powyżej 200.000 zł – 7.200 zł.
Wszystkie koszty postępowania sądowego ostatecznie zawsze pokrywa ta strona, która przegrała proces. Jeśli więc orzeczenie sądu jest korzystne dla wierzyciela, odzyska on potem wyłożone pieniądze.

Komentarze