Finansowe wsparcie dla kredytobiorców! Czy należy się każdemu?

Finansowe wsparcie dla kredytobiorców! Czy należy się każdemu? Brzmi abstrakcyjnie prawda? Dnia 9 października 2015 r. weszła w życie ustawa o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać wsparcie? Wiadomo jednak, że nie każdy je otrzyma, zatem co zrobić, gdy nie spełniamy ustawowych wymagań? Jak poradzić sobie z zaciągniętym kredytem? Wsparcie to może być przyznane tylko wtedy, gdy w dniu złożenia wniosku o wsparcie kredytobiorca posiada status bezrobotnego bądź, jeśli jego miesięczne koszty kredytu mieszkaniowego przekraczają 60% dochodów osiąganych miesięcznie przez gospodarstwo domowe. Oczywiście źródłem finansowania wsparcia oraz kosztów jego realizacji jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców.

Kto otrzyma pomoc?

Niestety nie mogą na nią liczyć osoby, które utraciły pracę w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem lub jeśli umowa została rozwiązana z winy pracownika. Wsparcie nie może być przyznane na spłatę kredytu mieszkaniowego, jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał je już wcześniej, chyba że nie jest ono już udzielane, a jego okres nie przekroczył 17 miesięcy. W takim przypadku łączny okres wsparcia przyznanego kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego, zabezpieczonego hipoteką ustanowioną na tym samym przedmiocie kredytowania nie może przekroczyć 18 miesięcy. Wsparcie kredytu nie może być przyznane:

– Jeżeli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana.

– Za okres, w którym kredytobiorcy przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy.

– Jeśli jest najemcą innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

– Jeżeli w dniu złożenia wniosku o wsparcie kredytobiorca jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Posiada inne spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego budowanego w celu przeniesienia jego własności na rzecz członków.

To kredytodawca otrzyma – od Banku Gospodarstwa Krajowego – pieniądze przeznaczone na spłatę kredytu mieszkaniowego. Środki te nie będą przekazywane dłużej niż przez okres 18 miesięcy. Wysokość wsparcia określana jest w złotych jako równowartość przewidywanych 18 miesięcznych rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego. Trzeba się liczyć z tym, że jeżeli wysokość przewidywanej miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej jest wyższa niż 1500 zł – do określenia wysokości wsparcia przyjmuje się kwotę 1500 zł. Wartym zaznaczenia jest, że wsparcie przekazywane jest w ratach miesięcznych, nie wyższych niż 1500 zł na specjalne konto wskazane przez kredytodawcę.

Co należy zrobić aby uzyskać finansowe wsparcie?

Trzeba oczywiście sporządzić wniosek, który złożyć należy u kredytodawcy w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r.
Art. 6. 2. ustawy mówi, że kredytobiorca: 1) podaje imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, o ile został nadany, oraz numer dowodu osobistego lub rodzaj i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 2) składa, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, oświadczenie o: a) istnieniu okoliczności stanowiących podstawę przyznania wsparcia, w tym wskazuje, która z przesłanek, o których mowa w art. 3 ust. 1 [informuje o tym, kiedy wsparcie może zostać przyznane], stanowi podstawę do ubiegania się o wsparcie, b) warunkach wszystkich umów ubezpieczenia, na podstawie których przysługuje mu świadczenie z tytułu utraty pracy, w tym o terminie, w którym upływa okres wypłaty świadczeń z tytułu tych umów – w przypadku gdy zawarł umowę ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującego wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy, c) współczynniku wyrażającym relację wysokości płaconej raty z tytułu kredytu mieszkaniowego do osiąganych miesięcznie dochodów – w przypadku gdy kredytobiorca ubiega się o wsparcie na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 [informuje o tym, że wsparcie może zostać przyznane, jeśli kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 60% dochodów osiąganych miesięcznie przez gospodarstwo domowe], d) dochodzie gospodarstwa domowego w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej i liczbie członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy – w przypadku gdy kredytobiorca ubiega się o wsparcie na podstawie art. 3 ust. 1. pkt 3 [informuje o tym, że miesięczny dochód gospodarstwa domowego, który został pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego nie przekracza – w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – zwaloryzowanej, zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty, wskazanej po dokonaniu przez kredytodawcę weryfikacji i stwierdzeniu spełnienia warunków.  
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi – w drodze rozporządzenia – wzór wniosku z uwzględnieniem treści oświadczeń oraz konieczności pouczenia wnioskodawcy o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, a także skutkach otrzymania nienależnego wsparcia. Kierowane jest to potrzebą rzetelnego udokumentowania danych, które są niezbędne do przyznania wsparcia kredytowego.

Pakt między kredytobiorcą a kredytodawcą

Wsparcie finansowe przyznawane jest tylko i wyłącznie na podstawie umowy o udzieleniu wsparcia. Umowa jest zawierana w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku, oraz po dokonaniu przez kredytodawcę weryfikacji i stwierdzeniu spełnienia warunków – które zostały wspomniane w poprzednim akapicie. Jej kopia zostaje przekazana przez kredytodawcę do Banku Gospodarstwa Krajowego w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Umowa ta określa:
  • strony umowy, wraz ze wskazaniem danych personalnych,
  • wysokość rat oraz okres udzielonego wsparcia,
  • zasady i terminy przekazywania rat udzielonego wsparcia,
  • numer rachunku wskazanego przez kredytodawcę jako rachunek przeznaczony do przekazywania wsparcia,
  • kwotę i walutę spłaty kredytu mieszkaniowego,
  • zasady i terminy spłat poszczególnych rat udzielonego wsparcia,
  • zakres uprawnień Banku Gospodarstwa Krajowego związanych z kontrolą spłaty wsparcia,
  • warunki dokonywania zmian i rozwiązywania umowy.
Należy pamiętać, że Bank Gospodarstwa Krajowego może wstrzymać wypłatę wsparcia w przypadku utraty statusu bezrobotnego, zbycia przedmiotu kredytowania (w tym przypadku mieszkania) – z dniem otrzymania informacji o zbyciu. Wypłata może zostać wstrzymana także w przypadku wypowiedzenia umowy kredytu mieszkaniowego (z dniem upływu okresu wypowiedzenia), podjęcia czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania (z dniem podjęcia pierwszej czynności egzekucyjnej), spłaty kredytu (z dniem dokonania spłaty ostatniej raty), zwiększenia miesięcznych dochodów bądź obniżenia miesięcznej raty, co prowadziłoby do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia.

Gdy nie kwalifikujesz się do otrzymania wsparcia…

Ustawa ta jest idealnym rozwiązaniem, dla tych, którzy posiadają kredyt na mieszkanie. Tylko co zrobić w sytuacji, gdy nie starcza środków na jego spłatę, a nie kwalifikujemy się do otrzymania wsparcia? Rozważyć można mediację, która polega na negocjacjach z wierzycielami, co do nowych i korzystniejszych warunków spłaty zobowiązań finansowych. Mediacja to inaczej polubowne załagodzenie sporu z wierzycielem na tle finansowym. Prawnicy w imieniu klienta (na podstawie pełnomocnictwa) negocjują warunki spłaty na każdym etapie sprawy, tj. opóźnienia w spłacie, wypowiedzenia umowy, wydania w sprawie nakazu zapłaty oraz etapie komorniczym. Gdzie można skorzystać z tego typu usługi? Wystarczy sprawdzić ofertę w naszym sklepie internetowym oraz skonsultować się z naszym doradcą na czacie.
* Artykuł powstał na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. W artykule zostały wykorzystane jej fragmenty.

K.P.

Komentarze