Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka Niewypłacalna osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, może wystąpić o ogłoszenie upadłości, pod warunkiem że stała się niewypłacalna na skutek wyjątkowych i niezależnych od siebie okoliczności. Czy ten sposób oddłużenia nadaje się dla każdego? Od 31 marca 2009 r. na mocy ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, upadłość konsumencką może ogłosić osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Zmiana ta daje kolejny sposób na oddłużenie w sytuacji zaciągnięcia dużej liczby pożyczek i trudności z terminową spłatą ich rat. Prawo do stwierdzenia upadłości zarezerwowane jest dla osób, które stały się niewypłacane z przyczyn zewnętrznych wobec co najmniej dwóch wierzycieli. Są to zwykle osoby dotknięte nadzwyczajnymi zdarzeniami losowymi, takimi jak choroby, utrata pracy czy wypadki, których wystąpienie w niekorzystny sposób wpłynęło na sytuację finansową dłużnika i uniemożliwiło dokonania terminowej spłaty zobowiązań, czyli zarówno czynszu i opłat za media, jak i rat kredytów, pożyczek oraz kart kredytowych. Pojęcie wyjątkowych i niezależnych od upadłego okoliczności, jako przyczyna niewypłacalności zostały wyjaśnione jako okoliczności, których dłużnik w normalnym toku rzeczy nie mógł lub nie powinien brać pod uwagę, a na powstanie ich nie miał żadnego wpływu oraz nie ponowił za nie odpowiedzialności. Takimi okolicznościami mogą więc być klęski żywiołowe czy zdarzenie polityczne, których nie dało się przewidzieć.

Więcej o okolicznościach jakie muszą być spełnione, aby ogłosić upadłość konsumencką przeczytacie tutaj.

Zadbaj o swoje
finanse!
SKONTAKTUJ SIĘ
Aby móc skorzystać z tego sposobu na oddłużenie majątek dłużnika musi wystarczyć co najmniej na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego (przeciętny koszt to od 6000 do 20000 zł). Prawo takie przysługuje nam jako konsumentom raz na dziesięć lat, a upadłość jest ogłaszana na nasz wniosek. Należy jednak pamiętać, że oddłużenie to stanowi wyjątek a nie regułę, a dłużnik może z niego skorzystać tylko wówczas, gdy w maksymalnym stopniu spłaci swoich wierzycieli. Po ogłoszeniu przez sąd upadłości, dalszym postępowaniem kieruje sędzia-komisarz. Sprawuje on nadzór nad działaniami syndyka i upadłego. W ciągu miesiąca syndyk dokonuje spisu inwentarza majątku upadłego i oszacowuje jego wartość według cen rynkowych. Przygotowuje także listę wierzycieli i ich należności oraz plan likwidacyjny, który powinien określać między innymi proponowane sposoby i terminy sprzedaży składników majątku upadłego. Likwidację majątku zwykle przeprowadza syndyk, ale sędzia-komisarz może zezwolić, by zrobił to sam zainteresowany, oczywiście pod nadzorem syndyka. Sprzedaży mienia dokonuje się w drodze przetargu, a podziału funduszy uzyskanych z likwidacji masy upadłości dokonuje się jednorazowo albo kilkakrotnie, w miarę likwidacji masy upadłości. Po sporządzeniu ostatecznego planu podziału, sąd wydaje postanowienie w sprawie planu spłaty wierzycieli upadłego określając, w jakim czasie i zakresie (nie dłuższym niż pięć lat), upadły jest zobowiązany spłacać należności oraz jaka część zobowiązań upadłego po wykonaniu planu spłaty będzie podlegała umorzeniu wobec wszystkich wierzycieli.
UWAGA! PRAWO SIĘ ZMIENIA…
Od czasu opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, które mogły wpłynąć na aktualność części zawartych informacji w niniejszym artykule. Nie są one aktualizowane. Zachęcamy Państwa do czytania najnowszych artykułów na naszym blogu, zgodnych z obowiązującymi aktami prawnymi.

Komentarze