Co się dzieje gdy upadłość konsumencką ogłasza współkredytobiorca?

Co się dzieje gdy upadłość konsumencką ogłasza współkredytobiorca?

Załóżmy, że Twoje zobowiązania finansowe Cię przerosły i po głębokim zastanowieniu chcesz ogłosić upadłość konsumencką. Oprócz zaległych zobowiązań, masz także takie które płacisz w terminie np. kredyt hipoteczny wzięty razem z małżonkiem czy pożyczkę którą ktoś Ci poręczył. Co się stanie z współkredytobiorcą czy poręczycielem w tej sytuacji?

Czy upadłość konsumencka i jej konsekwencja w postaci postawienia wszystkich zobowiązań w stan natychmiastowej wymagalności będzie miała wpływ na ewentualnego współkredytobiorcę lub poręczyciela?

Odpowiedz brzmi – tak.

Pomimo postępowania upadłościowego wierzyciele mogą nadal dochodzić swoich praw w stosunku do osoby trzeciej czy to współdłużnika czy osoby która kredyt poręczyła.

Oznacza to, że dłużnik prowadzi swoje postępowanie upadłościowe i ustala z wierzycielami plan spłaty, a w tym czasie wierzyciel może dochodzić swoich praw w stosunku do współkredytobiorcy czy poręczyciela. Dzieje się tak nawet wtedy gdy wierzytelność została objęta planem spłaty.

Chcesz ogłosić
upadłość
konsumencką?
SPRAWDŹ

Wystarczy, że wierzyciel uzyska tytuł wykonawczy na poręczyciela i może bez problemów wszcząć egzekucje z jego majątku. W tej sytuacji spłata długu przez osobę trzecią zwalnia dłużnika ze świadczenia na rzecz tego wierzyciela w wykonaniu planu spłat. Co w tej sytuacji może zrobić poręczyciel?

Plan spłaty i umorzenie zobowiązań upadłego w upadłości konsumenckiej jest skuteczne w stosunkach z poręczycielem lub współkredytobiorcą. Poprzez spłatę zobowiązania którego dokonał wchodzi on na miejsce wierzyciela ale tylko w zakresie objętym planem spłaty.

W obliczu obowiązujących przepisów zasadnym jest bardzo dokładne rozważenie wszelkich „za” i „przeciw” wspólnego podejmowania zobowiązań kredytowych czy to jako współdłużnik czy też jako poręczyciel gdyż może mieć to dalece nieprzyjemne konsekwencje dla naszego osobistego budżetu i majątku na który pracowaliśmy przez lata.

Komentarze