Czy Upadłość Konsumencka usunie wszystkie długi?

Czy Upadłość Konsumencka usunie wszystkie długi? Wiele kredytów i pożyczek nie pozwala nam zasnąć, zastanawiamy się każdego dnia jak rozwiązać zaistniały problem niespłacalnych długów. Do głowy przychodzi jedynie Upadłość Konsumencka. Rzeczywiście jest to idealne rozwiązanie dla osób, które straciły płynność finansową. Jednakże jakie warunki trzeba spełniać by móc ją ogłosić? Czy upadłość faktycznie usunie wszystkie długi?

Rozwiązanie dla (nie)każdego

Wielu wciąż uważa, że jeśli nie podobają im się obecne warunki spłaty kredytu, to mogą go „anulować” ogłaszając Upadłość Konsumencką. Nic bardziej mylnego! Tu najlepiej sprawdzi się mediacja. Pozwoli na wynegocjowanie lepszych warunków spłaty – w końcu to rozwiązanie dla tych, którzy są wypłacalni, a wysokie raty jedynie nadwyrężają ich budżet. Upadłość jest ostatecznym rozwiązaniem. Ratuje tych, którzy wpadli w długi, których nie potrafią spłacić, np. jeśli zdrowie nie pozwala im na podjęcie pracy, a tym samym uniemożliwia pozyskanie pieniędzy na ich spłatę. Z pewnością na upadłość nie mogą liczyć Ci, którzy regularnie spłacają swoje zobowiązania. Od marca 2009 roku Upadłość Konsumencka dostępna jest dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Początkowo mogli ją ogłosić tylko Ci, których niewypłacalność powstała wskutek niezależnych oraz wyjątkowych okoliczności. W dodatku niewypłacalność dłużnika nie mogła być spowodowana zwolnieniem z pracy (z winy dłużnika lub za jego zgodą). W chwili obecnej warunki, jakie należy spełniać zostały mocno złagodzone – wymagane są dwa, by móc ogłosić upadłość: 1. Niewypłacalność – Dłużnik uznawany jest za niewypłacalnego, kiedy nie jest w stanie regulować swoich wymagalnych zobowiązań. 2. Pozytywna moralność płatnicza – Obowiązkiem sądu jest analiza wniosku dłużnika pod kątem moralności płatniczej. Czym jest? Jest to źródło powstałych problemów finansowych. Sąd sprawdza czy długi powstały z winy umyślnej czy rażącego niedbalstwa po stronie dłużnika, bądź czy istotnie zwiększył on stopień swojej niewypłacalności. Jeśli dłużnik nie doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie, ma spore szanse na umorzenie wszystkich swoich zobowiązań.

Kiedy wniosek zostanie oddalony?

Obecnie obowiązują dwie obligatoryjne (obowiązkowe, obowiązujące każdego) przesłanki oddalenia wniosku o Upadłość Konsumencką: 1. Rażące niedbalstwo i wina dłużnika – Jeżeli dłużnik prowadził konsumpcyjny styl życia, wydając pieniądze na dobra luksusowe, bądź zaciągał kredyty, które znacznie przewyższały jego możliwości finansowe sąd uzna to za działanie umyślne pogłębiające jego niewypłacalność. 2. Brak niewypłacalności – Sąd oddali wniosek, jeśli uzna, że dłużnik jest w stanie spłacać na bieżąco wszystkie swoje wymagalne zobowiązania. Istnieją również fakultatywne (opcjonalne, dowolne) przesłanki, które – pomimo ich zaistnienia – mogą doprowadzić do ogłoszenia upadłości z uwagi na mające zastosowanie do sprawy zasady słusznościowej i humanitaryzmu. Sąd bada te zasady szczególnie wtedy, gdy prowadzono wobec dłużnika postępowanie upadłościowe w okresie ostatnich dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku. Zwłaszcza, jeśli zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika. Sąd może oddalić wniosek, jeśli dłużnik był wcześniej przedsiębiorcą i nie dochował obowiązku zgłoszenia wniosku o upadłość przedsiębiorstwa lub też podał w nim błędne, niezupełne dane. Również zatajenie wysokości wierzytelności, daty wymagalności spłaty, czy celowe pominięcie niektórych wierzycieli może mieć negatywne skutki dla dłużnika starającego się o Upadłość Konsumencką. Dlatego też warto powierzyć swoją sprawę profesjonaliście, który zobowiązany jest do dochowania tajemnicy oraz należytej staranności przy sporządzaniu wniosku. Warto zwrócić uwagę na względy słusznościowe i humanitarne. Pojęcia te nie zostały zdefiniowane przez ustawodawcę i pozostawiają sądom dużą swobodę przy określaniu granic słuszności, czy humanitaryzmu.

Wszystkie długi zostaną zlikwidowane?

Niestety nie. Istnieją wierzytelności uprzywilejowane, które nie mogą zostać umorzone. Zaliczają się do nich m.in. zadłużenia alimentacyjne, renty, odszkodowania, kary grzywny orzeczone przez sąd i zadośćuczynienia za wyrządzone krzywdy. Pobierz bezpłatnego ebooka w całości poświęconego tematyce upadłości konsumenckiej i dowiedz się więcej na temat tego procesu. Pobierz tutaj >>

K.P.

* Artykuł powstał we współpracy z naszą prawniczką – Justyną Bober.

Komentarze